Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Plan pracy rady Powiatu na rok 2008

UCHWAŁA NR XVIII/119/2008

RADY POWIATU SZCZECINECKIEGO

Z DNIA 28 STYCZNIA 2008 R.

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2008 rok

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.        Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Szczecineckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 1, poz.4,  z 2000 r. Nr 17, poz. 177 i Nr 25, poz. 294,  z 2001r. Nr 37, poz. 871, z 2002 r. Nr 38, poz. 826 i  Nr 88, poz. 1792,  z 2004 r. Nr 60, poz. 1086 oraz z 2006 r. Nr 107, poz.2047) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2008 rok.

 

§ 2. Sesje Rady Powiatu Szczecineckiego odbędą się w następujących miesiącach 2008 r.        i obejmować będą następujące tematy:

 

Styczeń

 

 1. Powołanie spółki samorządowej Szpital w Szczecinku do realizacji zadań z zakresu usług zdrowotnych.
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na rok 2008.
 3. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 4. Podjęcie uchwał ustalających najniższe wynagrodzenie oraz wartość jednego punktu w jednostkach organizacyjnych: PUP, PCPR, PZD, DPS, ZON, WPPR.

 

Luty

 

1.      Przyjęcie  informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku z działalności  w roku 2007.

2.      Przyjęcie  informacji w sprawie zawartych przez SP ZOZ w Szczecinku kontraktów na świadczenia zdrowotne na rok 2008.

3.      Informacja z działalności SM spółka z o.o w roku 2007. Założenia na rok 2008, wielkość świadczeń zdrowotnych w kontrakcie z NFZ i usługach obcych.

4.      Podjęcie uchwał.

                                              

Marzec

 

1.      Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, jego zadania w strukturach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego. Informacja o strukturze bezrobocia w Powiecie, wykorzystanie środków z Funduszu Pracy i innych programów pomocowych w roku 2007. Zakładane przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia w roku 2008 oraz informacja o środkach finansowych przeznaczonych na ten cel.

2.      Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu w roku 2007, określenie kierunków działania na rok 2008.

3.      Przyjęcie informacji z działalności Policji, stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu oraz określenie istotnych zagrożeń w zakresie porządku                      i bezpieczeństwa publicznego.

4.      Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu oraz określenie istotnych zagrożeń przeciwpożarowych.

5.      Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Szczecineckiego.

6.      Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności                 w roku 2007

7.      Określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych przez PFRON.

8.      Podjęcie uchwał.

 

Kwiecień

 

1.      Informacja z realizacji budżetu Powiatu za rok 2007.

2.      Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w roku 2007.

3.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2007  i udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

4.      Podjęcie uchwał.

 

Maj

 

 1. Informacja z przebiegu prac nad zmianą formy organizacyjnej i rozpoczęcie działalności przez Spółkę Szpital w Szczecinku.
 2. Służba zdrowia w gminach Powiatu Szczecineckiego jej problemy i sposób funkcjonowania.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie              w Szczecinku, realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej  i społecznej
 4. Informacja dotycząca funkcjonowania Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie oraz podjętych przedsięwzięciach związanych z dojściem do obowiązujących standardów.
 5. Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2007.
 6. Podjęcie uchwał.

 

Czerwiec

 

 1. Funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku – sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2007.
 2. Przyjęcie informacji o stanie ochrony środowiska oraz możliwych zagrożeniach.
 3. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych w oparciu o środki zewnętrzne tj. RPO, PROW, POKL.
 4. Podjęcie uchwał.

 

Wrzesień

 

 1. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2008 r.
 2. Funkcjonowanie publicznej i niepublicznej oświaty  ponadgimnazjalnej w Powiecie Szczecineckim. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontów w jednostkach oświatowych w roku 2008.
 3. Nabór do szkół na rok szkolny 2008/2009 oraz kierunki kształcenia.
 4. Szkolnictwo specjalne, informacja o funkcjonowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świątkach.
 5. Sport i kultura fizyczna w Powiecie, sposób promocji i zakres sponsorowania przez Powiat.
 6. Podjęcie uchwał.

 

Październik

 

1.      Stan zasobów kartograficznych i geodezyjnych w Powiecie.

2.      Ocena rolnictwa na terenie Powiatu – funkcja agencji rządowych tj.: Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego.

3.      Izby Rolnicze, współpraca i współdziałanie na rzecz rolnictwa na szczeblu Powiatu.

4.      Informacja o realizacji zadań Powiatu zakresu gospodarki leśnej.

5.      Podjęcie uchwał.

 

Listopad

 

 1. Przyjęcie informacji w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające z kompetencji samorządu powiatowego.
 2. Stan realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2008 w zakresie dróg – PZD.
 3. Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w Powiecie Szczecineckim.

4.      Podjęcie uchwał.

 

Grudzień

 

 1. Przyjęcie budżetu na rok 2009.
 2. Podjęcie uchwał.

 

 

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Powiatu Szczecineckiego:

 

 1. Do ustalenia, w ramach miesięcznych ramowych terminów sesji wymienionych w § 2, dokładnych terminów sesji Rady Powiatu Szczecineckiego.
 2. Do dokonywania zmian w planie pracy Rady Powiatu określonym w § 2 uchwały, polegających na przesunięciach poszczególnych tematów przewidzianych w danym miesiącu na inny termin.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Szczecineckiego.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Celem niniejszej uchwały jest ustalenie, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu  Szczecineckiego, planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2008 rok. Przy ustaleniu planu pracy, Rada Powiatu wzięła pod uwagę zarówno tematy, które – stosownie do zapisów ustaw – powinny być rozpatrzone w każdym roku kalendarzowym, jak również tematy mające szczególnie istotne znaczenie dla Powiatu.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:2008-04-17 12:00:17
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2008-04-17 12:01:20
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2008-04-17 12:05:29
Ostatnia zmiana:2008-04-17 12:05:48
Ilość wyświetleń:1265
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij