Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Plan pracy Rady Powiatu na rok 2009

UCHWAŁA NR XXXIII/234/2009

RADY POWIATU W SZCZECINKU

Z DNIA 10 LUTEGO 2009 R.

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2009 rok

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) w związku z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Szczecineckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 1, poz.4, z 2000 r. Nr 17, poz. 177 i Nr 25, poz. 294, z 2001r. Nr 37, poz. 871, z 2002 r. Nr 38, poz. 826 i  Nr 88, poz. 1792,  z 2004 r. Nr 60, poz. 1086 oraz z 2006 r. Nr 107, poz.2047) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2009 rok.

 

§ 2. Sesje Rady Powiatu Szczecineckiego odbędą się w następujących miesiącach 2009 r. i obejmować będą następujące tematy:

 

 Miesiąc  

 Tematyka obrad 

 Przygotowujący materiały

Styczeń
2009 r.

1)      Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2009.

Przewodnicząca Rady Powiatu

 

 

2)      Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na rok 2009.

Przewodniczący komisji stałych

 

3)      Organizacja obsługi administracyjnej szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wydział Edukacji, Kultury  i Sportu

 

4)      Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 Wydział Edukacji, Kultury     i Sportu

 

 

5)      Sprawozdanie starosty z działalności Komisji   

            Bezpieczeństwa i Porządku  Publicznego  

            Powiatu Szczecineckiego za rok 2008.

 

 

 

Starosta Szczecinecki

 

 

6)      Przedstawienie planu remontów i modernizacji  

      dróg powiatowych na rok 2009.

Powiatowy Zarząd Dróg

 

 

7)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej   

      działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

Komisje Rady Powiatu

 

8)      Uroczyste obchody 10-lecia utworzenia Powiatu  

Szczecineckiego.

Starosta, Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju

 

Luty
2009 r.

1)      Sprawozdanie z  działalności  stałych komisji  Rady Powiatu za rok 2008.

 

Przewodniczący stałych komisji

 

2)      Roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

3)      Roczna informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalności w roku 2008.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

4)      Określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych przez PFRON i podział środków.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

5)      Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2008 roku zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczecineckiego i Strategii Rozwoju Powiatu  Szczecineckiego.

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju

6)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej     działalności powiatu.

 

Zarząd Powiatu

Marzec
2009 r.

1) Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz    

    ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku  

    publicznego w powiecie szczecineckim - ocena stanu   

    bezpieczeństwa publicznego w Powiecie    

    Szczecineckim za rok 2008, w tym:

 

   a) informacja Komendanta Powiatowego Policji o 

       działalności w roku 2008 oraz informacja o 

       stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 

   b) informacja Komendanta Powiatowego 

       Państwowej Straży Pożarnej  o stanie 

       bezpieczeństwa  i ochrony przeciwpożarowej    

       oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie  

       powiatu  szczecineckiego w roku 2008,

 

   c) informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  

       Szczecinku ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego  

      powiatu w roku 2008, określenie kierunków   

      działania na rok 2010,

 

  d) informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w  

      Szczecinku o stanie bezpieczeństwa sanitarno –  

      weterynaryjnego na obszarze Powiatu  

      Szczecineckiego.

 

 

 

 

 

 

 

Komendant Powiatowy Policji

 

 

Komendant Powiatowy PSP

 

 

 

 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku

 

2)      Informacja na temat funkcjonowania rolnictwa na terenie Powiatu w warunkach Unii Europejskiej

3)      Informacja o realizacji zadań Powiatu z zakresu  

      gospodarki leśnej z uwzględnieniem wyników 

      kontroli NIK.

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

4)      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2008 – aktywizacja bezrobotnych.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

5)      Informacja z wykonania remontów i modernizacji dróg powiatowych w roku 2008.

Powiatowy Zarząd Dróg

 

 

6)      Informacja o realizacji powierzonych zadań z zakresu kultury  i promocji wykonywanych  w 2008 r. przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury.

Dyrektor SAPiK

 

7)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej       działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

 Kwiecień
2009 r.

1) Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania   

    budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2008,  

    Podjęcie uchwały w  tej sprawie.

Zarząd Powiatu
Komisja Rewizyjna,

 

2) Informacja z realizacji uchwał Rady  Powiatu w 

    roku 2008.


 Zarząd Powiatu

3) Informacja o złożonych skargach i sposobie ich 

    załatwienia.

Starosta,

Przewodnicząca Rady

4)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej            działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

Maj
2009 r.

1)      Informacja o działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze powiatu szczecineckiego w 2008 roku.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. współpracujący Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

2)      Raport z realizacji Powiatowego Programu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

3)      Ocena gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska.

Zarząd Powiatu, Komisja  Rolnictwa. Leśnictwa i Ochrony Środowiska

4)      Analiza rynku pracy w powiecie szczecineckim i wytyczenie kierunków działań przeciwdziałających bezrobociu na terenie powiatu.

Zarząd Powiatu
Dyrektor PUP

5)      Przyjęcie  Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na rok 2009.

Dyrektor PUP

6)      Informacja z działalności Społecznej Straży Rybackiej.

Społeczna Straż Rybacka, koordynator: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

7)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej         

     działalności powiatu.

 

Zarząd Powiatu

Czerwiec
2009 r. (dwie sesje)

1)      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych mu jednostek za rok 2008. Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób    Niepełnosprawnych za 2008 rok.

Dyrektor PCPR we współpracy z WPPR, EK, DPS, Zespołem ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

2)      Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Dyrektor PCPR

 Zarząd Powiatu

3)      Przyjęcie informacji z działalności SM Sp. z o.o. – ocena za rok  bilansowy 2008. Działalność medyczna NZOZ Centrum Rehabilitacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie.

            Założenia na rok 2009,

            Wielkość świadczeń zdrowotnych w kontrakcie z   

             NFZ i usługach obcych.

 

Prezes  Zarządu SM Sp. z o.o.,

Dyrektor NZOZ Centrum Rehabilitacji

4)      Działalność niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o. (organizacja, procedury, wykonywanie świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2009r. w ramach kontraktu z NFZ) 

 

Prezes zarządu spółki „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o.

5)      Ocena przebiegu procesu likwidacji   SP ZOZ

 

Zarząd Powiatu

 

6)      Sprawozdanie z realizacji przebudowy budynku byłej przychodni zdrowia przy ul. Kilińskiego realizowanej przez konsorcjum firm na potrzeby służby zdrowia.

 

GG, Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju

7)      Przyjęcie strategii oświatowej Powiatu Szczecineckiego.

 

Zarząd Powiatu

8)      Analiza funkcjonowania  Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Dyrektor SOSW w Świątkach

9)      Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i realizacja zadań z zakresu oświaty.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

10)  Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej   działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

Lipiec
2009 r.

OKRES URLOPOWY

 

Sierpień 2009r.

1)      Sprawozdanie za I półrocze z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli.

Przewodniczący Komisji

 

 

2)      Powiatowy Program Ochrony Środowiska 2011  i   Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2011.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

3)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej   działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

 Wrzesień 2009 r.

1)      Przyjęcie informacji z realizacji budżetu

      Powiatu za I półrocze 2009 r.

 

 

Zarząd Powiatu

 

2)      Informacja o stanie zagospodarowania nieruchomości Powiatu Szczecineckiego oraz nieruchomości Skarbu Państwa w  2009 r.

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

 

3)      Przyjęcie informacji o organizacji i  

      przygotowaniu powiatowych jednostek   

      oświatowych do roku szkolnego 2009/2010.

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu we współpracy z dyrektorami szkół

 

 

4)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej   działalności powiatu.

 

 

 

Zarząd Powiatu

 

 

 Październik 2009 r.

1)      Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.

 

 

Przewodnicząca Rady i Starosta

 

 

2)      Informacja w sprawie przygotowania planu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010.

 


Dyrektor  Powiatowego Zarządu Dróg

 

 

 

3)      Przedstawienie stanu realizacji zadań 

      oświatowych   w szkołach w roku szkolnym 

      2008/2009.

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu we współpracy z dyrektorami szkół

 

4)      Informacje na temat zadań i roli w zakresie rozwoju  rolnictwa:

a)    Powiatowej Rady Izby Rolniczej,

b)   Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

c)    Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wraz z informacją ODR-u na temat rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych na terenie powiatu szczecineckiego,

d)  Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  

    Rolnictwa.

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

5)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej        działalności powiatu.

 

Zarząd Powiatu

 

 Listopad
2009 r.

1)      Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu

2)      Informacja o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych oraz audytów w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu w roku 2009.

 

Starosta Szczecinecki

3)      Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w Powiecie Szczecineckim.

 

 

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju

 

 

4)      Informacja o stanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Geodeta Powiatowy

 

5)      Przyjęcie powiatowego programu opieki nad zabytkami (art. 87 ust. 1 ustawy  o ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami).

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu we  współpracy z gminami

 

6)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej        działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

 Grudzień
2009 r.

1) Przyjęcie  budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2010:

a)        podjęcie uchwały Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2010,

b)      przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Szczecineckiego na dzień 30 września 2009 r.

 

Zarząd Powiatu

 

 

2) Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Powiatu za rok 2009.

 

 

3) Sprawozdanie za II półrocze z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

4) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu                  Dróg, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.

Powiatowy Zarząd Dróg

5) Analiza poniesionych w roku   2009 wydatków na  

    wynagrodzenia nauczycieli, w   odniesieniu do  

    wysokości średnich wynagrodzeń   nauczycieli   

    oraz średniorocznej struktury  zatrudnienia  

    nauczycieli w poszczególnych stopniach  awansu  

    zawodowego.

 

Wydział Edukacji, Kultury  i Sportu ,

Wydział Finansowo-Księgowy

 

6) Informacja na temat pozyskiwanych funduszy  

            zewnętrznych na cele związane z działalnością  

            Powiatu oraz złożonych wnioskach

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju

 

7) Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej        działalności powiatu.

 

Zarząd Powiatu

 

 

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Powiatu Szczecineckiego:

 

  1. do ustalenia, w ramach miesięcznych ramowych terminów sesji wymienionych w § 2, dokładnych terminów sesji Rady Powiatu Szczecineckiego.
  2. do dokonywania zmian w planie pracy Rady Powiatu określonym w § 2 uchwały, polegających na przesunięciach poszczególnych tematów przewidzianych w danym miesiącu na inny termin.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Szczecineckiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

            Celem niniejszej uchwały jest ustalenie, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu  Szczecineckiego, planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2009 rok. Przy ustaleniu planu pracy, Rada Powiatu wzięła pod uwagę zarówno tematy, które stosownie do zapisów ustaw powinny być rozpatrzone w każdym roku kalendarzowym, jak również tematy mające szczególnie istotne znaczenie dla Powiatu.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:2009-02-16 10:56:37
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2009-02-16 10:56:42
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2009-02-16 10:58:44
Ostatnia zmiana:2009-02-16 10:59:11
Ilość wyświetleń:1181
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij