Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 2006_2010

1.       Uchwała Rady Powiatu nr IV/39/2007 z 23.01.2007 r. w spr. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki na rok 2007 /Dz. U. Woj. Zach. Nr 31 poz. 458 z dnia 12.03.2007/

 

2.       Zarządzenie Starosty Szczecineckiego nr 5/2007 z 15.02.2007 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie- Placówce Socjalizacyjnej „Szansa” w Szczecinku /Dz. U. Woj. Zach. Nr 26 poz. 406 z dnia 06.03.2007/  

 

3.       Zarządzenie Starosty Szczecineckiego nr 6/2007 z 15.02.2007 W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie /Dz. U. Woj. Zach. Nr 26 poz. 407 z dnia 06.03.2007/

4.        Sprawozdanie Starosty Szczecineckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2006 rok /Dz. U. Nr 33, poz. 499 z dnia 16.03.2007/

 

5.       Uchwała Rady Powiatu nr V/47/2007 z 28.02.2007 r. w spr. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki na rok 2007 /Dz. U. Woj. Zach. Nr 45 poz. 666 z 13.04.2007/

 

6.       Uchwała Rady Powiatu nr VII/54/2007 z 05.04.2007 r. w spr. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki na rok 2007 /Dz. U. Woj. Zach. Nr 61 poz. 975 z 21.05.2007 /

 

7.        Porozumienie pomiędzy Powiatem Szczecineckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu, którego działają Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis i Wicestarosta Szczecinecki Marek Kotschy a Miastem Szczecinek, reprezentowanym przez Burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa zawarte w dniu 5 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji /Dz. U. Woj. Zach. Nr 61 poz. 975 z 21.05.2007/

 

8.       Uchwała Rady Powiatu nr XI/81/2007 z 03.08.2007 r. w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych /Dz.U. Woj. Zach. Nr 94 poz. 1637z 31.08.2007/

 

9.       Informacja Starosty Szczecineckiego z dnia 24 sierpnia 2007 r. o założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Sitno, Trzesieka, Mosina, Jelenino położonych w gminie Szczecinek, powiatu szczecineckiego, województwa zachodniopomorskiego /Dz. u. Nr 95, poz. 1684 z dnia 07.09.2007/

10.    Informacja Starosty Szczecineckiego z dnia 24 sierpnia 2007 r. o założeniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Szczecinek, powiatu szczecineckiego, województwa zachodniopomorskiego /Dz. u. Nr 95, poz. 1685 z dnia 07.09.2007/

 

11.   Uchwała Rady Powiatu nr XIII/97/2007 z 28.09.2007 r. w spr. zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Szczecineckiemu lub jej jednostkom organizacyjnym /Dz.U. Woj. Zach. Nr 113, poz 1977 z 15.11.2007/

 

12.   Uchwała Rady Powiatu nr XV/103/2007 z 28.11.2007 r. w spr. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat szczecinecki oraz warunków i sposobu jej przyznawania / Dz.U. Woj. Zach. Nr 2, poz. 41 z 11.01.2008/  

 

13.   Uchwała Rady Powiatu nr XVI/112/2007 z 20.12.2007 r. w spr. ustalenia trybu udzielenia i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych /Dz.U. Woj. Zach. Nr 42, poz. 925 z 22.04.2008/

14.    ANEKS Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 5 czerwca 2007 r. pomiędzy: Powiatem Szczecineckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis i Wicestarosta Szczecinecki Marek Kotschy a Miastem Szczecinek, reprezentowanym przez Burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa. w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji /Dz. U. Woj. Zach. Nr 4 poz. 124 z 17.01.2008/

15.   Zarządzenie Starosty Szczecineckiego nr 3/2008 z 23.01.2008 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie /Dz. U. Woj. Zach. Nr 31, poz. 596 z dnia 14.03.2008/

 

16.   Zarządzenie Starosty Szczecineckiego nr 8/2008 z 12.03.2008 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie- Placówce Socjalizacyjnej „Szansa” w Szczecinku /Dz. U. Woj. Zach. Nr 34 poz. 685 z dnia 28.03.2008/

 

17.   Uchwała Rady Powiatu nr XVIII/126/2008 z 28.01.2008 r. w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki na 2008 r. /Dz. U. Woj. Zach. Nr 32 poz. 621 z dnia 19.03.2008/  

 

18.   Uchwała Rady Powiatu nr XVIII/128/2008 z 28.01.2008 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu /Dz. U. Woj. Zach. Nr 32 poz. 622 z dnia 19.03.2008/

19.   Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Szczecineckiego za 2007 rok /Dz. U. Nr 33, poz. 664 z dnia 21.03.2008/
 

20.   Uchwała Rady Powiatu nr XX/162/2008 z 07.04.2008 r. w spr. ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Szczecinecki /Dz. U. Woj. Zach. Nr 52 poz. 1149 z 27.05.2008/
 

21.   Uchwała Rady Powiatu nr XX/169/2008 z 23.06.2008 r. w spr. pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytku drogi publicznej na terenie Powiatu Szczecineckiego /Dz. U. Woj. Zach. Nr 66 poz. 1468 z 28.07.2008/
 

22.    Uchwała Rady Powiatu nr XX/185/2008 z 25.08.2008 r w spr. określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Szczecinecki /Dz. U. Woj. Zach. Nr 83 poz. 1774 z 7.10.2008/

 

23.   Uchwała Rady Powiatu nr XXVI/199/2008 z 30.09.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych /Dz. U. Woj. Zach. Nr 90 poz. 1919 z 5.11.2008/  

 

24.   Uchwała Rady Powiatu nr XXVI/200/2008 z 30.09.2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium i nagrody starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów /Dz. U. Woj. Zach. Nr 90 poz. 1920 z 5.11.2008/  

 

25.    Uchwała Rady Powiatu nr XXVII/211/2008 z 29.10.2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Szczecinecki /Dz .U. Woj. Zach. Nr 98 poz. 2188 z 3.12.2008 r/

 

26.   Uchwała Rady Powiatu nr XXVII/212/2008 z 29.10.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” znajdującego się w miejscowości Świątki /Dz .U. Woj. Zach. Nr 98 poz. 2189 z 3.12.2008/

 

27.   Porozumienie zawarte z dnia 17 listopada 2008 w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Szczecineckiego / Dz. U. Woj. Zach. Nr 97 poz. 2162 z 27.11.2008/

 

28.    Uchwała Rady Powiatu nr XXX/223/2008 z 27.11.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych /Dz. U. Woj. Zach. Nr 18, poz. 745 z 27.05.2009/

 

29.   Uchwała Rady Powiatu nr XXXII/227/2008 z 30.12.2008 r. w spr. określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Powiecie Szczecineckim /Dz. U. Woj. Zach. Nr 12 poz. 491 z 9.04.2009 /

 

30.    Zarządzenie Starosty Szczecineckiego nr 1/2009 z 22.01.2009 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie- Placówce Socjalizacyjnej „Szansa” w Szczecinku /Dz. U. Nr 7, poz. 260 z 27.02.2009/

 

31.   Zarządzenie Starosty Szczecineckiego nr 2/2009 z 22.01.2009 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie /Dz. U. Nr 7, poz. 261 z 27.02.2009/

32.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Szczecineckiego za 2008 rok /Dz. U. Nr 10, poz. 458 z dnia 31.03.2009/ 

 

33.   Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/240/2009 z 10.02.2009 w spr. ustalenia zasad udzielania i rozliczania przez Powiat szczecinecki dotacji szkołom publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /Dz. U. Woj. Zach. Nr 24, poz. 887 z 05.06.2009/

 

34.   Aneks Nr 2 z dnia 19 lutego 2009 do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji zawartego w dniu 5 czerwca 2007 r. pomiędzy: Powiatem Szczecineckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu, którego działają: Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis Wicestarosta Szczecinecki Marek Kotschy a Miastem Szczecinek reprezentowanym przez Burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa / Dz. U. Woj. Zach. Nr 10, poz. 443 z 31.03.2009/

 

35.   Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/246/2009 z 27.02.2009 w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki /Dz. U. Woj. Zach. Nr 23, poz. 867 z 5.06.2009/

 

36.   Uchwała Rady Powiatu nr XXXV/257/2009 z  26.03.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadywiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki /Dz. U. Woj. Zach. Nr 23, poz. 868 z 5.06.2009/

 

37.   Uchwała Rady Powiatu nr XXXVI/264/2009 z 28.04.2009 w spr. zasad udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Szczecineckiego /Dz. U. Woj. Zach. Nr 51, poz. 1319 z 20.07.2009/

 

38.   Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/284/2009 z 29.06.2009 w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania /Dz. U. Woj. Zach. Nr 64, poz. 1757 z 14.09.2009/

 

39.   Uchwała Rady Powiatu nr XLI/309/2009 z 21.09.2009 r w sprawie ustalenia przebieg u drogi powiatowej na terenie Powiatu Szczecineckiego /Dz. U. Woj. Zach. Nr 75 poz. 2017 z 30.10.2009/

 

40.   Uchwała Rady Powiatu nr XLIV/323/2009 z 30.10.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” znajdującego się w miejscowości Świątki /Dz. U. Woj. Zach. Nr 94 poz.2694 z 29.12.2009/

 

41.   Uchwała Rady Powiatu nr XLVI/328/2009 z 04.12.2009 w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą administracyjną granic Miasta Szczecinek /Dz. U. Woj. Zach. Nr 5, poz.80 z 21.01.2010/

 

42.    Uchwała Rady Powiatu nr XLVI/329/2009 z 04.12.2009 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego /Dz. U. Woj. Zach. Nr 8, poz. 142 28.01.2010/  

43.   Uchwała Rady Powiatu nr XLVII/335/2009 z 17.12.2009 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2010 /Dz. U. Woj. Zach. Nr 12, poz. 246 z 10.02.2010/

44.   Aneks nr 3 z dnia 30 grudnia 2009 do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji, zawartego w dniu 5 czerwca 2007 r. pomiędzy Powiatem Szczecineckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis i Wicestarosta Szczecinecki Marek Kotschy, a Miastem Szczecinek reprezentowanym przez Burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa / Dz. U. Woj. Zach. Nr 11, poz. 230 z 09.02.2010/

45.    Zarządzenie Starosty Szczecineckiego nr 1/2010 z 12.01.2010 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie- Placówce Socjalizacyjnej „Szansa” w Szczecinku /Dz. U. Nr 11 poz. 234 z 09.02.2010/

 

46.   Zarządzenie Starosty Szczecineckiego nr 2/2010z 12.01.2010 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie /Dz. U. Nr 11 poz. 235 z 09.02.2010/

 

47.    Uchwała Rady Powiatu nr L/348/2009 z 22.01.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Szczecinecki /Dz. U. Nr 25, poz. 569 z 06.04.2010/  

 

48.    Uchwała Rady Powiatu nr LI/352/2009 z 22.02.2010 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych /Dz. U. Woj. Zach. Nr 24, poz.551z dn. 31.03.2010/

 

49.   Uchwała Rady Powiatu nr LI/361/2009 z 22.02.2010 w spawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego /Dz.U. Woj. Zach. Nr 24 poz.552 z dn. 31.03.2010/

 

50.  Uchwała Rady Powiatu nr LV/383/2010 z 02.06.2010 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Szczecineckiego /Dz. U. Woj. Zach. Nr 61, poz 1197 z 05.07.2010/

 

51. Uchwała Rady Powiatu nr LVI/395/2010 z 30.06.2010 r. w  sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomosci stanowiacych własność Powiatu Szczecineckiego /Dz. U. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1438 z 13.08.2010/

 

52. Uchwała Rady Powiatu nr LVIII/413/2010 z 27.09.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych /Dz. U. Woj. Zach. Nr 112, poz. 2054 z 5.11.2010/

 

53. Uchwała Rady Powiatu nr LIX/427/2010 z 19.10.2010 r. w sprawie okreslenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg -stwierdzenie nieważności uchwały na podst. Uchwały Nr XXVII/162/K/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z 17.11.2010 r.

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2010-03-08 12:03:45
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2010-03-08 12:04:03
Ostatnia zmiana:2013-02-08 12:13:25
Ilość wyświetleń:2000
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij