Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Plan pracy Rady Powiatu na rok 2010

 

Uchwała Nr LI/350/2010

Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 22 lutego 2010 r.

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.: z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), w związku z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Szczecineckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 1, poz. 4; z 2000 r. Nr 17, poz. 177, Nr 25, poz. 294; z 2001 r. Nr 37, poz. 871; z 2002 r. Nr 38, poz. 826, Nr 88, poz. 1792; z 2004 r. Nr 60, poz. 1086 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 2047) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2010 rok.

 

§ 2. Sesje Rady Powiatu Szczecineckiego odbędą się w następujących miesiącach 2010 r. i obejmować będą następujące tematy:

 Miesiąc  

 Tematyka obrad 

 Przygotowujący materiały

Styczeń 2010 r.

Sesja  50

 Komunalizacja Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Szczecinku - procedowanie w sprawie złożenia wniosku o komunalizację i nabycie nieodpłatne udziałów Spółki.

Zarząd Powiatu

Luty 2010 r.

Sesja 51

1)      Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Szczecineckim na lata 2007-2010 za rok 2009;

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

2)      Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Szczecineckiego za rok 2009;

Starosta Szczecinecki

3)      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach;

Zarząd Powiatu

4)      Informacja o realizacji powierzonych zadań z zakresu kultury i promocji wykonywanych w 2009 r. przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury;

Dyrektor SAPiK

5)      Informacja o realizacji powierzonych zadań z zakresu organizacji zajęć pozalekcyjnych;

Prezes Zarządu SzLOT

6)      Wizualizacja drogi S-11 z obwodnicą miasta Szczecinek;

 Powiatowy Zarząd Dróg

7)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności powiatu, w tym:

a)  przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2010,

b) przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na rok 2010.

Zarząd Powiatu

Komisje Rady Powiatu

 

Marzec

2010 r.  

Sesja 52

1)      Sprawozdanie z  działalności  stałych komisji  Rady Powiatu za rok 2009;

Przewodniczący stałych komisji

2)      Roczna informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalności w roku 2009;

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

3)      Ocena przebiegu procesu likwidacji SP ZOZ;

Zarząd Powiatu

4)      Określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych przez PFRON i podział środków na 2010 rok;

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

5)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

Marzec 2010 r.

Sesja 53

1)      Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu szczecineckiego w roku 2009;

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku

2)      Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2009 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu szczecineckiego;

Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku

3)      Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2009, określenie kierunków działania na rok 2010;

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku

4)      Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Szczecineckiego w roku 2009;

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku

5)      Informacja z realizacji Powiatowego programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywności Lokalnego Rynku Pracy za rok 2009;

6)      Przyjęcie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na rok 2010;

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 

7)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

Kwiecień  2010 r.

Sesja 54

1)      Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;

Dyrektor PCPR Zarząd Powiatu

2)       Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej i Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

3)       Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2009 rok;

Dyrektor PCPR

4)       Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia za rok 2010;

Zarząd Powiatu

5)      Informacja o działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze powiatu szczecineckiego w 2009 r.;

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

6)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

Maj 2010 r.

Sesja 55

1)       Działalność spółki „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o. – ocena za I półrocze 2010 r., debata nad:

a)   sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz

b)   sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2009 r.

2)       Organizacja, procedury, wykonywanie świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2010 r. w ramach kontraktu  z NFZ;

Prezes zarządu spółki „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o./ dyrektor NZOZ „Szpital w Szczecinku”

3)       Działalność spółki „SM” Sp. z o.o. i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej „Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane” - ocena za I półrocze 2010 r., debata nad:

a)    sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz

b)    sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2009 r.

4)       Organizacja, procedury, wykonywanie świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2010 r. w ramach kontraktu z NFZ);

Prezes Zarządu SM Sp. z o.o.,

Dyrektor NZOZ Centrum Rehabilitacji

5)      Informacje o oświacie w powiecie, w tym:

a)      funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji dzieci niepełnosprawnych i kierunki kształcenia,

b)     funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i realizacja zadań z zakresu oświaty,

c)      warunki pobytu młodzieży w internatach.

Dyrektor SOSW w Świątkach

 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

6)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

Czerwiec

2010 r.

Sesja 56

1)     Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2009. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium;

Zarząd Powiatu Komisja Rewizyjna

2)     Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w roku 2009;

Zarząd Powiatu

3)     Informacja o złożonych skargach i sposobie ich załatwienia;

Starosta, Przewodnicząca Rady

Lipiec

Sierpień

2010 r.

OKRES URLOPOWY

Wrzesień

2010 r.

Sesja 57

1)     Przyjęcie informacji z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2010 r.;

Zarząd Powiatu

2)     Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w I półroczu 2010 r.;

Zarząd Powiatu

3)     Sprawozdanie za I półrocze z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli;

Przewodniczący Komisji

4)     Przyjęcie informacji o organizacji i przygotowaniu powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 2010/2011 (nabór, kierunki kształcenia);

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu we współpracy z dyrektorami szkół

5)     Informacja o stanie zagospodarowania nieruchomości Powiatu Szczecineckiego oraz nieruchomości Skarbu Państwa w 2010 r.;

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

6)     Przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2007-2008;

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

7)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

Październik 2010 r.

Sesja 58

1)     Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych;

Przewodnicząca Rady i Starosta

2)      Przedstawienie stanu realizacji zadań oświatowych w szkołach w roku szkolnym 2009/2010 z uwzględnieniem wyników egzaminów maturalnych i zawodowych;

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu we współpracy z dyrektorami szkół

3)     Informacja o realizacji inwestycji drogowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2010;

Zarząd Powiatu

4)     Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

Listopad  

2010 r.

Sesja  59

1)     Podsumowanie działalności samorządu powiatu szczecineckiego w III kadencji, w tym m.in.:

a)      informacja z realizacji zadań inwestycyjnych,

b)      informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych na cele związane z działalnością powiatu i złożonych wnioskach,

c)      organizacja i zadania realizowane w zakresie kultury, promocji, sportu i kultury fizycznej,

d)      organizacja i zadania społeczne,

e)      ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych;

Zarząd Powiatu

2)     Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu;

Zarząd Powiatu

3)      Informacja z działań wynikających z pełnienia dyżurów radnych;

Przewodnicząca Rady Powiatu

4)      Informacja w sprawie przygotowania planu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2010/2011;

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

5)     Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

Grudzień

2010 r

Pierwsza sesja

IV kadencji

1)      Ukonstytuowanie się nowych władz samorządu Powiatu Szczecineckiego IV kadencji;

2)      Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności powiatu.

Rada Powiatu

Grudzień

2010 r.

Druga sesja IV kadencji

1) Przyjęcie budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2011:

podjęcie uchwały Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 20111

Zarząd Powiatu

2)     Przyjęcie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w Powiecie Szczecineckim na rok 2011 oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.2

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju

3)     Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności powiatu.

Zarząd Powiatu

     § 3. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Powiatu Szczecineckiego:

1.      do ustalenia, w ramach miesięcznych ramowych terminów sesji wymienionych w § 2, dokładnych terminów sesji Rady Powiatu Szczecineckiego.

2.      do dokonywania zmian w planie pracy Rady Powiatu określonym w § 2 uchwały, polegających na przesunięciach poszczególnych tematów przewidzianych w danym miesiącu na inny termin.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Szczecineckiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                          

1 przyjęcie budżetu na rok budżetowy 2011 przez organ stanowiący jst następuje do 31 grudnia 2010 lub najpóźniej do 31 stycznia 2011

2 przyjęcie programu współpracy na kolejny roku budżetowy  następuje w terminie umożliwiającym powierzenie lub wsparcie zadań własnych Powiatu Szczecineckiego podmiotom lub organizacjom od początku roku

 

 

 

Uzasadnienie

 

Celem niniejszej uchwały jest ustalenie, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Szczecineckiego, planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2010 rok. Przy ustaleniu planu pracy, Rada Powiatu wzięła pod uwagę zarówno tematy, które stosownie do zapisów ustaw powinny być rozpatrzone w każdym roku kalendarzowym, jak również tematy mające szczególnie istotne znaczenie dla Powiatu.

 

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Kieszkowska
Data utworzenia:2010-03-08 14:40:12
Wprowadził do systemu:Aleksandra Kieszkowska
Data wprowadzenia:2010-03-08 14:40:44
Opublikował:Aleksandra Kieszkowska
Data publikacji:2010-03-08 14:48:43
Ostatnia zmiana:2010-03-08 14:49:01
Ilość wyświetleń:1377
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij