Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. 28 Lutego 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

 

WYDAWANIE ZEZWOLENIA

NA IMPREZĘ POWODUJĄCĄ SZCZEGÓLNE UTRUDNIENIA  W RUCHU


WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny – złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia zawierający w szczególności:

·         imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,

·         rodzaj i nazwę imprezy,

·         informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,

·         informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,

·         wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy,

·         podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

2.     Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

3.     Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):

a)     szczegółowy regulamin imprezy - określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)    wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,

c)     program imprezy - ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników imprezy,

d)    plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy - określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy, obejmujący:


·         listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,

·         pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,

·          rodzaj i ilość środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy, w szczególności:

ü  znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,

ü  liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,

ü  bariery, płotki lub przegrody służące do ogrodzenia miejsca imprezy oraz miejsce ich rozlokowania,

ü  rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym państwowej straży pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

ü  sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,

ü  oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,

ü  rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,

ü  organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,

ü  sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania.

e)     pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,

f)     pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych,

g)    projekt tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli występuje taka konieczność).

 

Organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy do:

·         właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji,

·         komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 

OPŁATY:

 

1.     Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynosi 48 zł.

2.     Osoba składająca wniosek o wydanie zezwolenia zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3.     Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in.: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pożytku publicznego, jeżeli organizacje te składają wniosek o wydanie zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego  w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Opłatę skarbową wnosi się na konto Miasta Szczecinek

   numer rachunku: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U z 2006r. Nr 225 poz.1635 ze zm.)

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych – dopuszcza się termin dłuższy).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Starosta wydaje decyzję – zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powodującej szczególne utrudnienie na drogach publicznych.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Pokój nr 28 i 27 lub Biuro Obsługi Interesanta.

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 700 do godz. 1500.

Czwartki od godz. 800 do godz. 1600.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zezwolenia można uzyskać pod tel. 94 3729262 lub 94 37 29217

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

1.     Zezwolenie wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

·         w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii,

·         w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy,

·         Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych - z wyłączeniem dróg krajowych  będących w kompetencji Prezydentów miast,

·         Marszałek województwa - dla dróg wojewódzkich - z wyłączeniem dróg wojewódzkich  będących w kompetencji Prezydentów miast,

·         Starosta - dla dróg powiatowych i gminnych - z wyłączeniem dróg  powiatowych i gminnych będących w kompetencji Prezydentów miast,

·         Prezydent miasta dla dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu,  z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, przy czym drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

2.     Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Do tych imprez nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.

3.     Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia.

4.     Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:

·         miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu,

·         istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,

·         jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

IMPREZY O CHARAKTERZE RELIGIJNYM

5.     Imprezy o charakterze religijnym, zostały wyłączone z wymagań określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, co sprecyzowano w art. 65h , gdzie wskazano, że powyższe przepisy obejmujące imprezy świeckie nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym.

6.     Z wymagań powyższych zostały zwolnione również kondukty pogrzebowe, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.

7.     Zgodnie z przepisami prawnymi powyższe imprezy odbywają się na drogach na zasadach określonych w ustawach dotyczących poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych.

8.     Powyższe „imprezy” jako podlegające władzom kościelnym nie wymagają zezwoleń jeśli odbywają się w miejscach do tego przeznaczonych.

9.     Dla zachowania porządku publicznego, dla publicznego sprawowania kultu na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi.

10.  Jednocześnie organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,  z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej.
Wynika stąd, że w przypadku wykorzystania dróg w sposób szczególny, jej organizator powinien uzyskać zezwolenie wydane w zależności od zasięgu jej działania od wojewody, starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, po uprzednim uzgodnieniu zasad z właściwymi zarządami dróg.

PODSTAWA PRAWNA:

 

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

·         Ustawa z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

·         Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U z 2006r. Nr 225 poz.1635 ze zm.)

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:2011-01-07 10:13:09
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2011-01-04 13:26:03
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2011-01-07 10:13:09
Ostatnia zmiana:2016-03-24 15:11:44
Ilość wyświetleń:1050
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij