Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. 28 Lutego 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

WYDAWANIE ZEZWOLENIA

NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.     Pisemny wniosek zawierający:

·         imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, a także numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, jeżeli zostały nadane

·         markę, typ, numer rejestracyjny, numer nadwozia, podwozia lub ramy.

·         wymiary i masę całkowitą pojazdu pojedynczego lub zespołu pojazdów z ładunkiem i bez.

2.     Dowód uiszczenia opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego.

3.     Do wglądu dokument tożsamości właściciela.

 

OPŁATY:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U z 2012 r. poz. 366)

 

Wysokość opłat w:

 

1.     kategoria II – 100 zł

 

2.     kategorii III

 

                           200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca

                          400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy

1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy

2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

 

Opłatę można wnieść w kasie BGŻ (pok. 29) w Starostwie Powiatowym lub przelewem bankowym na konto:

Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie Oddział Szczecinek    28 85661042 0501 1287 2004 0005  

OPŁATA SKARBOWA – za pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł płatność dokonywana na konto urzędu gminy właściwej dla miejsca udzielenia pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową wnosi się na konto Miasta Szczecinek

   numer rachunku: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U z 2006r. Nr 225 poz.1635 ze zm.)

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

W terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku po uiszczeniu opłaty.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

·         Zezwolenie kategorii II wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu pojazdu nienormatywnego.

·         Zezwoleniekategorii III wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu pojazdu nienormatywnego.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Pokój nr 28 i 27 lub Biuro Obsługi Interesanta.

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 700 do godz. 1500.

Czwartki od godz. 800 do godz. 1600.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zezwolenia można uzyskać pod tel.94 3729262 lub 94 37 29217

 

Opłaty można wnieść w kasie (pok. 29) w Starostwie Powiatowym lub przelewem bankowym na konto:

Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie Oddział Szczecinek    28 85661042 0501 1287 2004 0005  

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

ULGI:

Brak

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Pojazd nienormatywny – to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;

 

Konieczność uzyskania zezwolenia dla pojazdu nienormatywnego:

Ruch pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskaniazezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi będą wydawane wsiedmiu kategoriach. Kategoria I i II zezwoleń będzie wydawana dla ładunków podzielnych natomiast kategorie od III do VII będą wydawane dla ładunków niepodzielnych. Zgodnie z definicją ładunku niepodzielnego podaną w art. 2 pkt 35b ustawy o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ładunek niepodzielny to ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków.

 

KATEGORIA  II

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazduwolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku  o jego wydanie. Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. II mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym.

Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów:

·         długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

·         naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

·         co szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.

 

Opłata w kategorii II wynosi 100 zł.

 

KATEGORIA  III

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Zezwolenie wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta. W przypadku wjazdu pojazdu na teren RP zezwolenie kat. III wydaje także naczelnik urzędu celnego.

 

Zezwolenie kategorii III wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych:

·         naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych

·         szerokości nieprzekraczającej 3,2 m

·         długości nieprzekraczającej:

– 15 m dla pojedynczego pojazdu

– 23 m dla zespołu pojazdów

·         wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

 

Wysokość opłat w kategorii III:

 

   200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca

  400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy

1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy

2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

 

PILOTAŻ

 

Jednocześnie ruch pojazdu nienormatywnego powinien odbywać się zgodnie z warunkami przejazdu określonymi w zezwoleniu z zachowaniem szczególnej ostrożności przez kierującego takim pojazdem. Dodatkowo pojazd nienormatywny zawsze musi być pilotowany gdy przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

O  długość           – 23 m

O  szerokość        – 3,2 m

O  wysokość        – 4,5 m

O  rzeczywista masa całkowita – 60 t.

 

Dopuszczalne wartości masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów

Wszelkie dane dotyczące dopuszczalnych wartości mas pojazdów ich nacisków osi oraz wymiarów podane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm.)

 

KARY

Sankcjonowanie przekroczeń dopuszczalnych nacisków osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz wymiarów pojazdu wskazane jest w ustawie o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 222 poz. 1321 rozdział IV) oraz ustawie o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)

1)     Podmiot wykonujący przejazd.

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub zarządca drogi.

 

Karę pieniężną, nakłada się na:

1) podmiot wykonujący przejazd;

2) podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, a w szczególności na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę, załadowcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia określonego w ust. 1.

Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, wobec podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli:

1.     okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot:

a)     dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem,

b)    nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub

2.     rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu, a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu ładunków sypkich oraz drewna.

Wskazując na kazus dotyczący przewozy ładunków sypkich i drewna należy wyraźnie wskazać że gdy nie dopuści się do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej to przekroczenie nacisków osi nie będzie podlegało sankcjonowaniu. To spowoduje ułatwienie przewozów wszystkim przewoźnikom borykającym się z problemami związanymi z przewozem ładunków sypkich oraz drewna.

 

Wysokość kar:

Kary administracyjne są formułowane na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw art. 140aa  (Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321).

 

Karę pieniężną ustala się w wysokości:

1.     1 500 zł – za brak zezwolenia kategorii I i II

2.     5 000 zł – za brak zezwolenia kategorii III–VI

Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który tę karę wymierzył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu po upływie 30 dni od jej doręczenia, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Wstrzymanie wykonania kary następuje w momencie wniesienia skargi do sądu. Obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kara powinna zostać uiszczona.

 

Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia

Nie wymaga się zezwoleń dla następujących pojazdów:

1.     autobusu – w zakresie nacisków osi;

2.     pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożącego ładunek wystający poza boczne, tylne i przednie obrysy pojazdu.

a)     ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;

b)    ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;

c)     ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego

d)    każdy ładunek wystający poza obrysy pojazdu powinien być oznakowany z godnie  z zasadami podanymi w art. 61 ust. 8 i ust. 9 ustawy prawo o ruchu drogowym.

3.     pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;

4.     pojazdu zarządu drogi;

5.     pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.).

·        Ustawa z dnia 21 marca 2007 r. o Drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)

·         Ustawa z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 764).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. Nr 366).

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.)

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategoria II

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategoria II  - wersja RTF

3.  Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategoria III

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategoria III - wersja RTF 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:2011-01-07 10:10:04
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2011-01-04 13:31:39
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2011-01-07 10:10:04
Ostatnia zmiana:2017-03-23 13:10:41
Ilość wyświetleń:1984
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij