Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Plan pracy rady Powiatu na 2005 r.

 

UCHWAŁA NR  XXXVI/224/2005

RADY POWIATU SZCZECINECKIEGO

Z DNIA 1 MARCA 2005 R.

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2005 rok

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592  z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806  z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Szczecineckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999r. Nr 1, poz.4, z 2000r. Nr 17, poz. 177 i Nr 25, poz. 294,  z 2001r. Nr 37, poz. 871 oraz z 2002r. Nr 38, poz. 826 , Nr 88, poz. 1792 oraz z 2004 r. Nr 60, poz. 1086) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2005 rok.

 

 

§ 2

 

Sesje Rady Powiatu Szczecineckiego odbędą się w następujących miesiącach 2005 r. i obejmować będą następujące tematy:

                                                          

 

1.  Marzec

a)      Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, jego zadania w strukturach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego. Informacja o strukturze bezrobocia  w Powiecie, wykorzystanie środków z Funduszu Pracy i innych programów w roku 2004.

b)       Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalności w roku 2004.

c)      Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu, określenie kierunków działania na rok 2005.

d)      Przyjęcie informacji z działalności Policji, stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu oraz określenie istotnych zagrożeń w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

e)      Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu oraz określenie istotnych zagrożeń przeciwpożarowych.

f)        Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Szczecineckiego.

g)      Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w roku 2004.

 

h)      Uchwalenie planów pracy poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu na 2005 rok.

i)        Podjęcie uchwał.

 

2.  Kwiecień

a)      Informacja z realizacji budżetu Powiatu za rok 2004.

b)      Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w roku 2004.

c)      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2004       i udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

d)      Podjęcie uchwał.

 

3.  Maj

a)      Przyjęcie informacji w sprawie funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Szczecinku, realizacja świadczeń medycznych w roku 2004, kontrakt na rok  2005 – lecznictwo stacjonarne, pogotowie  ratunkowe, specjalistka ambulatoryjna.

b)      Służba zdrowia w gminach Powiatu Szczecineckiego jej problemy i sposób funkcjonowania.

c)      Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Szczecinku, realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określenie założeń na rok 2005 w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

d)      Informacja dotycząca funkcjonowania Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie oraz dokonanych działań związanych z dojściem do standardów.

e)      Przyjęcie Powiatowego Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych.

f)        Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w zmienionym systemie finansowania.

g)      Podjęcie uchwał.

 

 

4.  Czerwiec

a)      Przyjęcie informacji o stanie ochrony środowiska w Powiecie oraz możliwych zagrożeniach.

b)      Określenie kierunków działań w zakresie ochrony środowiska na terenie Powiatu Szczecineckiego – Powiatowy Program Ochrony Środowiska.

c)      Ocena rolnictwa na terenie Powiatu – funkcja agencji rządowych tj.: ANR, ARiMR   i ARR.

d)      Izby Rolnicze, współpraca i współdziałanie na rzecz rolnictwa na szczeblu Powiatu.

e)      Informacja o realizacji zadań Powiatu z zakresu gospodarki leśnej.

f)        Podjęcie uchwał.

 

 

5.  Wrzesień

a)      Przyjęcie informacji z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2005.

b)      Stan zasobów kartograficznych i geodezyjnych w Powiecie, określenie zadań na rok 2006.

c)      Funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku, zamierzenia inwestycyjne na lata 2006-2007 – sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2005.

d)      Organizacje pozarządowe w Powiecie Szczecineckim, ich rola i współpraca   z samorządami.

e)      Funkcjonowanie Funduszu Poręczeń Kredytowych jako jednej z form pomocy dla bezrobotnych z terenu Powiatu.

f)        Podjęcie uchwał.

 

6.  Październik

a)      Funkcjonowanie oświaty ponadgimnazjalnej w Powiecie, stan jednostek organizacyjnych, potrzeby i założenia działania na rok szkolny 2005/2006.

b)      Szkolnictwo specjalne, informacja o funkcjonowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świątkach.

c)      Sport i kultura fizyczna w Powiecie, sposób promocji i zakres sponsorowania przez Powiat.

d)      Podjęcie uchwał.

 

7.  Grudzień

a)      Przyjęcie budżetu powiatu na rok 2006.

b)      Przyjęcie planu inwestycyjnego na rok 2006.

c)      Przyjęcie założeń do wykorzystania Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Szczecinku na rok 2006.

d)      Podjęcie uchwał.

 

§ 3

 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Szczecineckiego:

1)      Do ustalenia, w ramach miesięcznych ramowych terminów sesji wymienionych w § 2, dokładnych terminów sesji Rady Powiatu Szczecineckiego,

2)      Do dokonywania zmian w planie pracy Rady Powiatu określonym w § 2 uchwały, polegających na przesunięciach poszczególnych tematów przewidzianych w danym miesiącu na inny termin.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Szczecineckiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Celem niniejszej uchwały jest ustalenie, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu  Szczecineckiego, planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2005 rok. Przy ustaleniu planu pracy, Rada Powiatu wzięła pod uwagę zarówno tematy, które – stosownie do zapisów ustaw – powinny być rozpatrzone w każdym roku kalendarzowym, jak również tematy mające szczególnie istotne znaczenie dla Powiatu.

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-31 14:35:03
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-31 14:35:07
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-31 14:37:03
Ostatnia zmiana:2007-08-31 14:37:07
Ilość wyświetleń:1089
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij