Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

PIERWSZA REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO  Z ZAGRANICY

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

 

·         wypełniony formularz (druk) wniosku,

·         oryginał dowodu własności pojazdu (np. zagraniczna umowa sprzedaży, faktura VAT, rachunek),

·         dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym -  inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym kraju stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą,

·         dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami,  adnotację na dowodzie własności pojazdu określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przewozowej oraz nazwę organu który dokonał odprawy celnej,

·         dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w przypadku pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej - wydruk ze strony e-ZEFIR (https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-zefir). Uwaga! Akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowe np. quad.

·         zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,

 

·         tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym (tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie),

·         tablice rejestracyjne – jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.

 

Do wglądu:

  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
  • dowód osobisty,
  • oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,
  • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną osobę (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

  • oryginał pozwolenia czasowego,
  • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  • oryginał dowodu osobistego,
  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

Rejestrację pojazdu dokonuje się na podstawie oryginalnych dokumentów

 

 

OPŁATY:

 

1.     Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z UE lub zagranicy:

 

 

RODZAJ

 

 

OPŁATA

 

OPŁATA

EWIDENCYJNA

 

RAZEM

 

Samochód

 

 

253,50

 

2,50

-

 

256,00

 

 

Motocykl

 

195,00

 

2,00

 

197,00

 

Przyczepa, ciągnik rolniczy

 

120,00

 

1,50

 

121,50

 

Motorower

 

110,00

 

1,50

 

111,50

 

Motocykl kat. L5

 

235,00

 

2,00

 

237,00

 

Motorower kat. L2

 

140,00

 

1,50

 

141,50

 

Motorower

 

110,00

 

1,50

 

111,50

 

Motocykl kat. L5

 

160,00

 

1,50

 

161,50

 

Motorower kat. L2

 

140,00

 

1,50

 

141,50

 

 

 

2.     Rejestracja pojazdu z tablicami indywidualnymi:

 

 

RODZAJ

 

 

OPŁATA

 

OPŁATA

EWIDENCYJNA

 

RAZEM

 

Samochód bez karty pojazdu

- z pozwoleniem czasowym

 

1.098,50

1.141,00

 

2,00

2,50

 

1.100,50

1.143,50

 

Samochód z kartą pojazdu

- z pozwoleniem czasowym

 

1.173,50

1.216,00

 

2,50

3,00

 

1.176,00

1.219,00

 

 

SKŁADNIKI OPŁAT:

 

Dowód rejestracyjny – 54,00 zł, pozwolenie czasowe – 13,50 zł lub 18,50 zł;

znaki legalizacyjne – 12,50 zł, nalepka tymczasowa – 12,50 zł, nalepka kontrolna – 18,50 zł;

karta pojazdu – 75,00 zł, tablice samochodowe – 80,00 zł za 2 szt., tablica motocyklowa lub ciągnikowa – 40,00 zł, tablica motorowerowa – 30,00 zł.

 

 

Opłatę wnosi się w kasie pok. 29 Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. Warcisława IV 16 lub przelewem bankowym na konto:

Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie Oddział Szczecinek    28 85661042 0501 1287 2004 0005  

 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu – Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Pokój nr 20 i 21

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 800 do godz. 1500.

Czwartki od godz. 800 do godz. 1700.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji pojazdów można uzyskać pod tel. 94 3729216 lub  94 37 29252

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

ULGI:

Brak

 

DODATKOWE INFORMACJE:

·         W przypadku gdy dowód własności jest wystawiony na osobę(y) prowadzącą(e) działalność gospodarczą do rejestracji należy okazać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

·         Osoba prawna do rejestracji winna okazać odpis (wypis) z Krajowego Rejestru Sądowego.

·         W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi  w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdów, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.

·         Przy braku dołączonych do wniosku o rejestrację pojazdu dokumentów tj. oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny (dotyczy samochodu osobowego) dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

·         Starosta właściwy w sprawie rejestracji pojazdu wydaje kartę pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem:

o    nowych pojazdów gdzie kartę pojazdu wydaje producent lub importer pojazdu,

o    pojazdów zabytkowych,

o    pojazdów należących do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych, a także ich personelu.

Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie oryginalnych dokumentów.

 

PODSTAWA PRAWNA:

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

1.     Wniosek o rejestrację

2.     Pełnomocnictwo 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:2012-02-16 09:38:43
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2012-02-16 09:38:59
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2012-02-16 09:50:21
Ostatnia zmiana:2019-01-10 15:03:34
Ilość wyświetleń:10903
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij