Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

REJESTRACJA POJAZDÓW ZAREJESTROWANYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

 

·         wypełniony formularz (druk) wniosku,

·         dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),

·         dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu jeżeli pojazd był  wycofany czasowo,

·         kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

·         tablice rejestracyjne,

·         aktualne badanie techniczne pojazdu,

·         aktualna polisa ubezpieczeniowa

·         w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej -   w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oryginał zaświadczenia o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu),
 • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną osobę (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 

Rejestrację pojazdu dokonuje się na podstawie oryginalnych dokumentów

 

 

OPŁATY:

 

1.     Rejestracja pojazdu nowego, zakupionego w kraju z tablicami rejestracyjnymi z innych powiatów oraz z terenu powiatu z „czarnymi” tablicami rejestracyjnymi:

 

 

RODZAJ

 

 

OPŁATA

 

OPŁATA

EWIDENCYJNA

 

RAZEM

 

Samochód

 

178,50

 

2,00

 

180,50

 

Przyczepa, ciągnik rolniczy

 

120,00

 

1,50

 

121,50

 

Motorower

 

110,00

 

1,50

 

111,50

 

Motocykl kat. L5

 

160,00

 

1,50

 

161,50

 

Motorower kat. L2

 

140,00

 

1,50

 

141,50

 

 

2.     Rejestracja pojazdu z terenu powiatu z „białymi” tablicami rejestracyjnymi:

 

 

RODZAJ

 

 

OPŁATA

 

OPŁATA

EWIDENCYJNA

 

RAZEM

 

Samochód

 

80,00

 

1,00

 

81,00

 

Przyczepa, ciągnik rolniczy

 

80,00

 

1,00

 

81,00

 

Motorower

 

80,00

 

1,00

 

81,00

 

 

3.     Rejestracja pojazdu z tablicami indywidualnymi:

 

 

RODZAJ

 

 

OPŁATA

 

OPŁATA

EWIDENCYJNA

 

RAZEM

 

Samochód bez karty pojazdu

- z pozwoleniem czasowym

 

1.098,50

1.141,00

 

2,00

2,50

 

1.100,50

1.143,50

 

Samochód z kartą pojazdu

- z pozwoleniem czasowym

 

1.173,50

1.216,00

 

2,50

3,00

 

1.176,00

1.219,00

 

 

 

 

SKŁADNIKI OPŁAT:

 

Dowód rejestracyjny – 54,00 zł, pozwolenie czasowe – 13,50 zł lub 18,50 zł;

znaki legalizacyjne – 12,50 zł, nalepka tymczasowa – 12,50 zł, nalepka kontrolna – 18,50 zł;

karta pojazdu – 75,00 zł, tablice samochodowe – 80,00 zł za 2 szt., tablica motocyklowa lub ciągnikowa – 40,00 zł, tablica motorowerowa – 30,00 zł.

 

 

Opłatę wnosi się w kasie pok. 29 Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. Warcisława IV 16 lub przelewem bankowym na konto: 

Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie Oddział Szczecinek    28 85661042 0501 1287 2004 0005  

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu – Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Pokój nr 20 i 21

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 800 do godz. 1500.

Czwartki od godz. 800 do godz. 1700.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji pojazdów można uzyskać pod tel. 94 3729216 lub 94 37 29252

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

ULGI:

Brak

 

DODATKOWE INFORMACJE:

·         Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

·         W przypadku gdy dowód własności jest wystawiony na osobę(y) prowadzącą(e) działalność gospodarczą do rejestracji należy okazać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

·         Osoba prawna do rejestracji winna okazać odpis (wypis) z Krajowego Rejestru Sądowego.

·         W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdów, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.

·         Starosta właściwy w sprawie rejestracji pojazdu wydaje kartę pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem:

o    nowych pojazdów gdzie kartę pojazdu wydaje producent lub importer pojazdu,

o    pojazdów zabytkowych,

o    pojazdów należących do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych, a także ich personelu.

Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie oryginalnych dokumentów.

 

PODSTAWA PRAWNA:

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

1.     Wniosek o rejestrację

2.     Pełnomocnictwo 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:2012-02-16 10:01:36
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2012-02-16 10:01:55
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2012-02-16 10:08:43
Ostatnia zmiana:2019-01-10 15:04:05
Ilość wyświetleń:17929
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij