Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ  ARCHITEKTURY  I  BUDOWNICTWA

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

 

 

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1)

2. Załączniki:

-      cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,

-      oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),

-      pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

 

UWAGA:

-      w przypadku, gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor, do wniosku należy załączyć formularz B-4, zamieszczając w nim dane (o których mowa w punkcie 3 wniosku) dotyczące pozostałych inwestorów,

-      w przypadku, gdy inwestor ustanowił pełnomocnika, do wniosku należy załączyć formularz B-4, zamieszczając w nim dane dotyczące pełnomocnika,

-      w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości objętych zamierzeniem budowlanym, należy je podać w formularzu B-4.

Opłaty:

Do wniosku O POZWOLENIE NA BUDOWĘ naleŻy załączyć dowód UISZCZENIA opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta Szczecinek lub przelewem na rachunek Miasta Szczecinek:

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek nr 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami) opłata skarbowa wynosi:

1.

pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

 

a)

budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza  i leśna:

 

 

 

- za każdy m2 powierzchni użytkowej

1 zł

 

 

- nie więcej niż

539 zł

 

b)

budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł

 

c)

innego budynku

48 zł

 

d)

studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 

– 

20 zł

 

e)

budowli związanych z produkcją rolną

112 zł

 

f)

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g

 

 

– 

 

 

2143 zł

 

g)

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra 

 

 

105 zł

 

h)

innych budowli 

155 zł

 

i)

urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

91 zł

2.

pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50 % stawek określonych powyżej

3.

pozostałe zezwolenia

82 zł

4.

zatwierdzenie projektu budowlanego 

47 zł

5.

przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu 

90 zł

6.

złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

17 zł

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na:

-     budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

-     budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

-     remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków .

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 16,

Biuro Obsługi Interesanta (parter),

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  7:00 ÷ 15:00,

czwartek  8:00 ÷ 17:00.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do wskazanego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Szczecinku (I piętro):

-     pok. nr 116, tel. /94/ 3729276,

-     pok. nr 117, tel. /94/ 3729258,

-     pok. nr 118, tel. /94/ 3729259,

-     pok. nr 119, tel. /94/ 3729274.

 

Godziny przyjęć interesantów w Wydziale Architektury i Budownictwa:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  8:00 ÷ 15:00,

czwartek  8:00 ÷ 17:00.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).

Informacje dodatkowe:

§  Wniosek o pozwolenie na budowę winien być złożony na druku zgodnym ze wzorem (B-1) stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane winno być złożone na druku zgodnym ze wzorem (B-3) stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).

Druki wniosku i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczecinku http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/ w zakładce: Starostwo Powiatowe » Poradnik interesanta » Wydział Architektury i Budownictwa, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Architektury i Budownictwa (I piętro).

§  Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt w oryginale lub w formie urzędowo poświadczonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane personalne i adres osoby upoważnionej, umożliwiające jej identyfikację. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wnioskodawcę – gdy inwestorem jest osoba fizyczna lub przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy – gdy inwestorem jest osoba prawna.

§  Jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni.

NIEUSUNIĘCIE WSKAZANYCH BRAKÓW W PODANYM TERMINIE SPOWODUJE POZOSTAWIENIE PODANIA BEZ ROZPOZNANIA.

§  W przypadku stwierdzenia naruszeń dot. projektu budowlanego, w zakresie określonym w art. 35 ust. 1, Starosta nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

 

Od dnia 17 grudnia 2016 r. obowiązywać będą nowe wzory: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę / Dz.U.2016.1493 z dnia 2016.09.16/.

Druki do pobrania:

 

Załączniki

Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1) (203.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Litorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Litorowicz
Data wprowadzenia:2014-03-27 12:48:03
Opublikował:Agnieszka Litorowicz
Data publikacji:2014-03-27 12:52:17
Ostatnia zmiana:2018-02-22 08:15:30
Ilość wyświetleń:4490
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij