Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. 28 Lutego 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o udzielenie zezwolenia (dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej na stronie).

Załączniki:

1.     kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem
w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 7c ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro) może bez wyznaczania zarządzającego transportem, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu – jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

2.     oświadczenie osoby zarządzającej transportem – wzór oświadczenia do pobrania w urzędzie lub poniżej strony,

3.     oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy – wzór oświadczenia do pobrania w urzędzie lub poniżej strony,

4.     kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.

Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego  (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

5.     oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy - wzór oświadczenia do pobrania w urzędzie lub poniżej strony,

Zgodnie z art. 4 pkt  21a ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 poz. 1414 ze zm.) baza eksploatacyjna jest miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

6.     oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy - wzór oświadczenia do pobrania w urzędzie lub poniżej strony,

7.     informację z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie o niekaralności dotyczące osoby:

a)     będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby  zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

b)    prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy – wzór oświadczenia do pobrania w urzędzie lub poniżej strony,

c)     zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy – wzór oświadczenia do pobrania w urzędzie lub poniżej strony,

8.     dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający:
markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem – wzór druku wykazu pojazdów do pobrania w urzędzie lub poniżej strony.

OPŁATY:

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 1.000,00 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia (110,00 zł  za każdy wypis).

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Szczecinku (parter pok. 29) lub na konto -
nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Szczecinku Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie Oddział Szczecinek    28 85661042 0501 1287 2004 0005  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż 30 dni od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o kolejne 30 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Organem właściwym do wydawania i cofania zezwolenia jest:

1.     W krajowym transporcie drogowym – Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Pokój nr 28 i 27 lub Biuro Obsługi Interesanta.

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 700 do godz. 1500.

Czwartki od godz. 800 do godz. 1600.

 

Szczegółowe informacje dotyczące licencji można uzyskać pod tel. 94 3729262 lub 94 37 29217

 

Opłaty można wnieść w kasie BGŻ (pok. 29) w Starostwie Powiatowym lub przelewem bankowym na konto: Bank BGŻ S.A O/Szczecinek  64203000451110000000324970

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

ULGI:

Brak

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zezwolenia w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

Właściwość miejscowa:


Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Siedzibą jest miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzi główną działalność.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51).
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. 2013 poz. 713).

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

1.     Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

2.     Oświadczenie osoby zarządzającej transportem

3.     Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

4.     Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną

5.     Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców

6.     Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy

7.     Oświadczenie o niekaralności osoby zarządzającej transportem drogowym

8.     Wykaz pojazdów

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2014-07-23 11:14:29
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2014-07-23 11:19:22
Ostatnia zmiana:2017-03-23 13:05:16
Ilość wyświetleń:1025
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij