Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2006r ( druga i trzecia kadencja)

BO. 0047-1/07                                                                                                                                                               Szczecinek, 17  kwietnia 2007 r.

 

                                                                                              Sprawozdanie z realizacji uchwał

Rady Powiatu  w Szczecinku

drugiej i trzeciej  kadencji –  podjętych w 2006 roku

 

W okresie sprawozdawczym Rada  odbyła jedenaście sesji,  w tym radni drugiej kadencji Rady odbyli  osiem posiedzeń , zaś Rada  w składzie osobowym  trzeciej  kadencji odbyła trzy posiedzenia. Największą liczbę uchwał, bo aż 27  podjęto na sesji   3  lipca 2006 r., zaś najmniej uchwał – 4 podjęto  na  sesji 26 lipca ub.r.

Jedna  sesja została  zwołana w trybie nadzwyczajnym na dzień 26 lipca 2006r.  i poświęcona była  głównie uporządkowaniu spraw legislacyjnych związanych z powołaniem  komunalnej spółki  z ograniczona działalnością  działająca pod firmą „SM Spółka z ograniczona działalnością”.

Rada Powiatu w tym okresie podjęła łącznie 118 uchwał, które można podzielić  tematycznie na następujące grupy:

O     Budżetowe ,  podatkowe i finansowe                                                  -          31

O     Majątkowe, inwestycyjne ,gospodarka nieruchomościami

 i geodezja (w tym drogowe)                                                               -          20

O     Statuty i regulaminy organizacyjne                                                     -          11

O     Organizacyjne  Rady, Starostwa i jednostek organizacyjnych          -         29     

O     Edukacja publiczna i pomoc stypendialna                                          -            9

O     Pomoc społeczna, polityka parorodzinna i  wspieranie

osób niepełnosprawnych oraz organizacja służby zdrowia               -            11                

O     Rolnictwa, leśnictwa  i ochrony środowiska

 wraz z PWOŚiGW                                                                               -            5

O     Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi           -            2                  

 

 

W grupie wymienionych uchwał znajdują się programy obejmujące kompleksowe rozstrzygnięcia zagadnień z zakresu zadań, co do których Rada ma kompetencje, i są to:

1.      Zasady udzielania dofinansowania  ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Szczecineckiego (uchwała Xxix/245/2005 zmieniona uchwałą Nr  XXXVIII/318/2006 z 31.03.2006r.);

2.      Podział środków otrzymywanych przez Powiat Szczecinecki z Narodowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej w roku 2006 ( uchwała XXXVIII/319/2006 z 31. 03.2006r.);

3.      Regulamin przyznawania  i przekazywania  przez Powiat Szczecinecki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 (uchwała Nr  XXXIX/328/2006 z 27.04.2006r.);

4.      Powiatowa Strategia  Rozwiązywania  Problemów Społecznych w Powiecie Szczecineckim na lata 2006-2010 (uchwała Nr XL/337/2006 z 30 .05.2006r.);

5.                 Program współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007 (uchwała Nr  III/20/2007 z 28.12.2007r.).

 

Wszystkie uchwały zgodnie z przepisami Rozdziału 8  „Nadzór nad działalnością powiatu” ustawy o samorządzie powiatowym podlegają nadzorowi na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Organem nadzoru w sprawach podejmowanych uchwał innych niż finansowe jest  Wojewoda Zachodniopomorski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa  w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Zachodniopomorski wydał dwa rozstrzygnięcia nadzorcze  w sprawie stwierdzenia nieważności  uchwały lub tylko niektórych przepisów podjętej uchwały, i tak:

1) Uchwała  Nr XL/339/2006 z 30 maja 2006 r w sprawie utworzenia komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod  firmą Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie Spółka z o.o.” -rozstrzygnięciem nadzorczym z  4 lipca 2006r Wojewoda stwierdził  nieważność   uchwały,

2)     W uchwale Nr XLIII/390/2006 z 27.09.2006r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Szczecineckiego oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Szczecineckiego Wojewoda  stwierdził nieważność  zapisów zawartych w § 2 dotyczących trybu ogłaszania tekstu jednolitego tegoż statutu.

 

Podjęte uchwały powierzono  do wykonania:

O     Przewodniczącemu  lub Wiceprzewodniczącemu Rady             -          16

O     Przewodniczącym komisji stałych                                                -            3

O     Przewodniczącemu Rady Społecznej ZOZ                                              - 1       

O     Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             -           7

O     Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy                                    -           5

O     Dyrektorom szkół                                                                          -            1

O     Dyrektorowi Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie      -            1

O     Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 

(1 dot. statutu oraz 10 dot. finansów  jednostki)                         -          11

O     Dyrektorowi  Powiatowego Zarządu Dróg                                   -            1

O     Kierownikowi Zakładu Obsługi Nieruchomości                         -            1

O     Zarządowi Powiatu                                                                          -          80

O     Staroście Szczecineckiemu                                                           -             7

Uwaga – ze względu na powierzenie niektórych uchwał do wykonania więcej niż jednemu podmiotowi    suma  przekazanych uchwał do realizacji nie jest  równoznaczna z liczba pojętych uchwał.

Uchwały, których wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu i Staroście Szczecineckiemu zostały przekazane do  realizacji zgodnie z merytorycznym zakresem działania poszczególnych wydziałów , i tak:

O     do Wydziału Finansowo-Księgowego                                                     -          36

O     do Biura Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu                                -          25

O     do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu                                                  -            9

O     do Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej                               -            7

O     do Biura Prawno-Organizacyjnego                                                          -            9

O     do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska                   -            2

O     do Wydziału Współpracy, Promocji i Rozwoju Powiatu                      -            4

 

Realizacja uchwał przedstawia się następująco:

 

1.     Z zakresu budżetu, podatków  i finansów:

Najważniejszymi uchwałami z tego zakresu podejmowanymi w okresie sprawozdawczym były:

O     uchwała Nr XXXIX/327/2006 z  27 kwietnia  2006r.  w sprawie przyjęcia  sprawozdania  z wykonania budżetu  Powiatu Szczecineckiego za 2005 rok i udzielenia  absolutorium z tytułu wykonania budżetu. W wyniku przedstawionego przez Zarząd  sprawozdania z realizacji budżetu za 2005 Rada Powiatu udzieliła  Zarządowi absolutorium  za realizację budżetu w 2005 r.

 

O     uchwała w sprawie budżetu na 2006 roku podjęta została 21 grudnia 2005 roku i   realizowana była po stronie  dochodów i wydatków przez cały rok 2006.

 

Pierwszym terminem na złożenie sprawozdania   z wykonania budżetu za ubiegły rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Powiatu jest 20 marzec. Nastepnym terminem jest  30 kwietnia, do którego Rada Powiatu rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i  podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium.

 

Aktualnie  zakończone są   prace związane z zamknięciem roku budżetowego 2006.

 

O     uchwała  Nr XLIII/372/2006 z dnia 27 września 2006r. w sprawie  przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu szczecineckiego za I półrocze 2006 roku,

O     uchwała nr XXXVII/312/2006 z 21 lutego 2006 r. w sprawie emisji obligacji powiatowych , na podstawie której wyemitowano obligacje w kwocie 4.450.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego w realizacji zadań własnych.

 

W trakcie roku  kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie na 2006r.  polegające na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami, a także polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków  budżetu oraz planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych z różnych tytułów.

 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Wydziału Finansowo-Księgowego w 2006 roku stanowi część składową  niniejszego sprawozdania.

 

 

2.     Z zakresu majątku Powiatu, inwestycji, gospodarki nieruchomościami , geodezji  i katastru

 

W tym zakresie mieszczą się uchwały dotyczące  nabycia,  zbycia  lub zamiany  nieruchomości (w tym -  nieodpłatnego)   podejmowanych inwestycji dróg i ulic oraz oświatowych, urządzeń infrastruktury  komunalnej,

Dla celów statystycznych niniejszym przybliżamy udział  poszczególnych   grup transakcji zawieranych w drodze uchwał:

1)     w sprawie  nabycia przez Powiat Szczecinecki nieruchomości – 1 uchwała,

2)     w sprawie  zbycia przez Powiat Szczecinecki nieruchomości -  9 uchwał,

3)     w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Szczecinecki nieruchomości stanowiącej własność innej gminy lub Skarbu Państwa – 1: Uchwała Nr XXXIX/330/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r.  w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Szczecinecki nieruchomości stanowiącej własność gminy Biały Bór -  dotyczy nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Szczecinecki od gminy Biały Bór nieruchomości zabudowanej, na której znajduje się Obwód Drogowy w Białym Borze położonej przy ulicy Dworcowej  w Białym Borze oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/6 o powierzchni 2,6736 ha. Umowa darowizny  zawarta została  29 września 2006r.

Następnie  nieruchomość została przekazana w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu   Dróg  w  Szczecinku.  

4)     w sprawie zamiany nieruchomości – 1 uchwała.

 

Do ważniejszych spraw rozstrzyganych w drodze uchwał Rady Powiatu w tej kategorii należą też:

O     zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Szczecinku na rok 2006 na podstawie Uchwały Nr  XL/341/2006 z 3 lipca 2006 r.; 

O     wspólna realizacja  z Miastem Szczecinek budowy stadionu lekkoatletycznego w m. Świątki oraz hali sportowo-widowiskowej w Szczecinku – Uchwala Nr  XLI/344/2006 z 3 lipca 2006r. ;

O     przystąpienie  do wspólnych działań wraz z Miastem Szczecinek oraz samorządem Województwa Zachodniopomorskiego  w sprawie budowy obwodnicy Szczecinka – Uchwała Nr XLI/345/2006 z 3 lipca 2006r.;

O     wyrażenie woli utworzenia stowarzyszenia  gmin, powiatów  i województw o nazwie „Droga S 11”;

Kolejnym działaniem podjętym przez Powiat   zmierzającym do utworzenia nowoczesnego katastru  jest  aktywne działanie w  Związku Celowym  Powiatów Województwa  Zachodniopomorskiego, którego  przewodniczenie objął Wicestarosta Szczecinecki Marek Kotschy.

Związek został powołany do życia w 2001 roku, jego celem jest przekształcenie ewidencji  gruntów i budynków  w nowoczesny kataster. Obecnie używanych jest 5 programów  ewidencyjnych gruntów i 10 programów graficznych. Potrzebny jest jednolity program  do ewidencji gruntów i  i budynków oraz obejmujący mapy. Trudność polega na tym, aby  nowe oprogramowanie  umożliwiało przeniesienie z baz danych z dotychczasowych oprogramowań. W Związku jest 18 powiatów, koszt związany z przynależnością do Związku to dla Powiatu  4000 zl rocznie.


Szczegółowe sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Wydziału Gospodarki,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami  w 2006 roku stanowi część składową  niniejszego sprawozdania.

 

3.     Statuty i regulaminy organizacyjne

Kategoria ta zawiera zarówno akty stanowiące dla Powiatu jak również jednostek  organizacyjnych.

W sprawie  zmiany  statutu Powiatu  Szczecineckiego  została  podjęta jedna  uchwała -  Nr XLIII/309/2006 z 27 września 2006 r., która wnosiła  zmiany  do statutu oraz zawierała  przepisy o  ogłoszeniu tekstu jednolitego, które zostały unieważnione rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego, które zostało szerzej opisane wyżej.

Następującym jednostkom organizacyjnym Powiatu Szczecineckiego nadano  lub zmieniono statuty:

O     Starostwu Powiatowemu  Uchwałą Nr XLI/355/2006 z dnia 3 lipca 2006r.;

O     Domowi Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Uchwałą Nr  XLI/356/2006 z dnia 3 lipca 2006r.;

O     Powiatowemu Urzędowi Pracy Uchwałą Nr XLI/357/2006 z dnia 3 lipca 2006r.;

O     Powiatowemu Zarządowi Dróg Uchwałą Nr XLI/358/2006 z dnia 3 lipca 2006r.;

O     Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Uchwałą Nr XLI/359/2006 z dnia 3 lipca 2006r.;

4. W zakresie spraw organizacyjnych  Rady, Starostwa i jednostek organizacyjnych

W kategorii tej mieszczą się uchwały związane  z organizacją  działania i pracy organów Powiatu, a także jednostek organizacyjnych, m.in.:

O     wyboru składów osobowych komisji;

O     zatwierdzenia planów pracy Rady i jej komisji;

O     wyborów   na funkcje w Radzie Powiatu  oraz  organu  wykonawczego Powiatu;

O     ustalenia wynagrodzenia dla  Starosty  i radnych;

O     stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i wstąpienia kandydata  na miejsce radnego, którego mandat wygasł;

O     odwołania i powołania sekretarza i rzecznika konsumentów;

O     ustalenia najniższego wynagrodzenia  zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania  oraz zatwierdzenia  wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy , Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie  i Zakładu Obsługi Nieruchomości;


Ich realizacja nie wymaga wdrożenia specjalnych procedur czy też dodatkowych  działań lub czynności.  Realizacja ich  dokonywana jest   ciągle przez cały czas  ich obowiązywania.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu  oraz  Biura Prawno-Organizacyjnego  w 2006 roku stanowi część składową  niniejszego sprawozdania.

 

5. W zakresie edukacji publicznej i pomocy stypendialnej

Sprawy oświaty zostały uregulowane w 2006 roku w dziewięciu uchwałach, z których najistotniejszymi są:

O     Uchwała XXXVII/315/2006 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki na rok 2006.

Po zmianie ustawy „Karta nauczyciela   regulacje  zawarte w uchwale obowiązują tylko na jeden rok budżetowy. Tak  więc  na rok 2006 podjęto nową uchwałę - Nr  XXXVII/315/2006

 

 

O     Uchwała XXXIX/328/2006 Rady  Powiatu Szczecineckiego  z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania i przekazywania przez Powiat Szczecinecki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2005/2006”;

 

 

O     Uchwała Nr  XLI/347/2006 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 3 lipca 2006 r.

w sprawie podjęcia przez Powiat Szczecinecki działań zmierzających do otrzymania środków finansowych niezbędnych do realizacji programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym dla których Powiat Szczecinecki jest organem prowadzącym lub dotującym i uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem oraz dla studentów z terenu Powiatu Szczecineckiego w roku szkolnym/akademickim 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

O     Uchwała Nr  XLI/349/2006 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 3 lipca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania przez Powiat Szczecinecki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Szczecinecki;

O     Uchwała Nr  XLI/351/2006 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 3 lipca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania przez Powiat Szczecinecki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Szczecineckiego.

 

 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Wydziału Edukacji, Kultury  i Sportu  w 2006 roku stanowi część składową  niniejszego sprawozdania.


6.    
W zakresie  pomoc społecznej, polityki parorodzinnej i  wspierania osób niepełnosprawnych oraz organizacji służby zdrowia

 

Sprawy pomoc społecznej, polityki parorodzinnej i  wspierania osób niepełnosprawnych  oraz organizacji służby zdrowia zostały uregulowane w 2006 roku w jedenastu uchwałach

Najistotniejszą uchwałą (Nr XL/337/2006 z 30 .05.2006r) było przyjęcie Powiatowej Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych w Powiecie Szczecineckim na lata 2006-2010.

Program ten powstawał  w drodze konsultacji społecznych, wysiłkiem wielu osób. Obejmuje najistotniejsze  problemy społeczne dotykające  społeczność naszego Powiatu. Stanowi spójny dokument z Narodową Strategią Integracji i Polityki Społecznej.

           

Kolejną,  istotną dla  organizacji  służby zdrowia  była Uchwała  Nr XLII/370/2006 z 26 lipca 2006 r w sprawie utworzenia komunalnej spółki z ograniczona odpowiedzialnością działającej pod nazwą „SM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością”, a także następne uchwały w tej sprawie porządkujące  kwestie legislacyjne.


Z pozostałych zagadnień uregulowano m.in.:

O     dokonano podziału środków otrzymanych przez Powiat Szczecinecki z Narodowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O     określono szczegółowe   zasady ponoszenia opłat za pobyt w placówce oświatowo- wychowawczej,

O     określone zostały zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia  opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w 2006 roku stanowi część składową  niniejszego sprawozdania.

 

 

7.     w zakresie rolnictwa, leśnictwa  i ochrony środowiska  wraz z PWOŚiGW

 

Zagadnienia te zostały  uregulowane w 2006 roku w pięciu  uchwałach i w głównej mierze dotyczyły  ustalenia zasad dofinansowania zadań związanych  z  ochroną środowiska, na które środki pochodzą z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także rozdysponowania tych środków.

 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  w 2006 roku stanowi część składową  niniejszego sprawozdania.

 

 

8.     w zakresie współpracy  z samorządami i organizacjami pozarządowymi

 

W związku z  koniecznością  pozyskiwania środków pozabudżetowych podejmujemy działania umożliwiające realizację różnych projektów we współpracy z różnymi podmiotami. Współpraca ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego została opisana w pkt. 2 niniejszego opracowania.

Powiat  Szczecinek  należy ponadto do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego, w ramach którego realizowane są przede wszystkim przedsięwzięcia z zakresu turystyki i promocji.

Uczestnicząc  jako partner stowarzyszeń i związków międzygminnych  zobowiązani też jesteśmy  przyjmować ich statuty.

 

Wypełniając ustawowy obowiązek podjęliśmy uchwałę Nr  III/20/2006 z 28 grudnia 2006r.  w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007”

Natomiast w 2006 roku wykonywaliśmy  zadania określone w Programie , który został podjęty  Uchwałą Nr XXXIV/299/2006 z dnia 6 grudnia 2005 r.


Szczegółowe sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Wydziału Współpracy Promocji i Rozwoju Powiatu
 w 2006 roku stanowi część składową  niniejszego sprawozdania.

Załączniki:

1)        sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Wydziału Finansowo-Księgowego w 2006 roku;

 

2)                sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Wydziału Gospodarki, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami  w 2006 roku;

3)      sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Powiatowego Zarządu Dróg za rok 2006;

4)     sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu  w2006 roku;

5)     sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Biura Prawno-Organizacyjnego  w 2006 roku;

6)     sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Wydziału Edukacji, Kultury  i Sportu  w 2006 roku;

7)     sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w 2006 roku;

8)     sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w  2006 roku;

9)     sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Zakładu Obsługi Nieruchomości w roku 2006;

10) sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2006;

11) sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Powiatowego  Centrum Informacji Europejskiej w roku 2006;

12) sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Wydziału Rolnictwa, leśnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2006;

13) sprawozdanie z realizacji uchwał w zakresie merytorycznego działania Wydziału Współpracy, promocji i Rozwoju Powiatu  w roku 2006.

 

 

 

 

Opracowała:                                                                                                                                                       Podpisał

Zofia Białkowska                                                                                                                                                              STAROSTA

                                                                                                                                                                                         KRZYSZTOF LIS

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-09-03 16:43:26
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-09-03 16:43:27
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-09-03 16:49:03
Ostatnia zmiana:2008-07-02 09:22:17
Ilość wyświetleń:2446
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij