Zamknij okno Drukuj dokument

Wicestarosta

Funkcję Wicestarosty Powiatu Szczecineckiego sprawuje - Robert Fabisiak

Telefon:

Sekretariat, pokój 101, tel. +48 94 372 92 00, Fax. +48 94 372 92 56

     
Do zadań wicestarosty należą w szczególności:


1. Sprawy przekazane mu przez starostę w zakresie ustalonym przez zarząd powiatu, a w szczególności bieżące kierowanie, organizacja i wytyczanie kierunków działania podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych starostwa.
2. Wicestarosta wypełnia obowiązki starosty w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z innych powodów.

3.  Do kompetencji Wicestarosty należy, w szczególności:

1)      bieżące kierowanie, organizacja i wytyczanie kierunków działania podległych mu    bezpośrednio komórek organizacyjnych Starostwa;

2)      proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych    jednostek organizacyjnych Powiatu;

3)      z upoważnienia Zarządu organizowanie czynności w zakresie tworzenia, przekształceń i likwidacji powiatowych jednostek organizacyjnych;

4)      wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na  podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę;

5)      przewodnictwo i organizacja prac komisji i zespołów powołanych przez Zarząd lub Starostę w zakresie przyjętego zakresu zadań;

6)      pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;

7)      współdziałanie  z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży;

8)      na zlecenie Starosty organizowanie i prowadzenie negocjacje w zakresie  zawierania porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami oraz z administracją rządową;

9)      programowanie i koordynowanie działań na rzecz opieki zdrowotnej;

10)  zapewnienie wykonywania obowiązków organizatora publicznego transportu zbiorowego w obszarze planowania rozwoju transportu, organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz  zarządzania nim;

11)   współpraca z samorządami lokalnymi i samorządem województwa oraz urzędami administracji centralnej w zakresie opieki zdrowotnej i transportu  zbiorowego;

12)  współdziałanie z samorządami lokalnymi w zakresie promocji zdrowia;

13)  współdziałanie  z Radą  i komisjami Rady.

 

 

 

Wicestarosta w powierzonym mu zakresie koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1)   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

2)   Wydział Architektury i Budownictwa, 

3)   Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,

4)   Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki  Nieruchomościami  oraz:

a)           Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

b)           Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,


        

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-30 07:09:31
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-30 07:09:34
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-30 07:16:47
Ostatnia zmiana:2019-01-09 08:36:00
Ilość wyświetleń:3700