Zamknij okno Drukuj dokument

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ul. Wiatraczna 1, 78 - 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

 

Niepełnosprawność to stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudniający, ograniczający lub uniemożliwiający wypełnianie ról społecznych w szczególności powodujący niezdolność do pracy zawodowej bądź jej ograniczenie.
Obowiązujące przepisy prawne, w zależności od tego, kiedy się ukazały, używają różnego nazewnictwa do tych samych osób niepełnosprawnych. Istnieją stopnie niepełnosprawności, grupy inwalidzkie, opisowe określenia niepełnosprawności stosowane przez ZUS.

Niepełnosprawność była i jest orzekana przez różne instytucje i dla różnych celów. najważniejsze z nich to:                                                          :

- Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - orzekają niepełnosprawność osób dorosłych (powyżej 16 roku życia) dla celów poza rentowych i przyznają im stopień niepełnosprawności. Od 01.01.2002 r. orzekają również niepełnosprawność dzieci (do 16 roku życia) - bez przyznawania stopnia.

- Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - orzeka o niezdolności do pracy w celu ustalenia prawa do renty.

- Lekarz rzeczoznawca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - orzeka o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy osób w gospodarstwie rolnym.

- Do 31.12.1997r. orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidów wydawały Komisje ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia. Orzeczenia Komisji są nadal aktualne i obowiązują jeśli nie utraciły ważności.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyznaje następujące stopnie niepełnosprawności:

1. znaczny - przyznawany osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki, pomocy innych osób     w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

2. umiarkowany - przyznawany osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną w warunkach pracy chronionej lub wymagającą częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

3. lekki - przyznawany osobie z naruszoną sprawnością organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu ze zdolnością, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych lub środków technicznych.

Zgodnie z art.62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27 sierpnia 1997 r. osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.

Orzeczenie o zaliczeniu do :

- I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem z znacznym stopniu niepełnosprawności,

- II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- III grupy inwalidów traktowane jest na równi z przeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (orzeczenia wydane przed 01.01.1998 r.) uznaje się za niepełnosprawne,  z tym że:

- osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

- pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności powiatu szczecineckiego rozpatruje                             .

!! UWAGA !!

Uwaga osoby składające ponownie wniosek!


W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2010 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 224, poz. 1803) informujemy, że:

wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.Wnioski składane przed terminem podanym wyżej nie będą przyjmowane;

wydawane są wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy / Miejski / Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

W celu wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia należy przedłożyć w Powiatowym Zespole 1 aktualne zdjęcie, kserokopię orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, oraz wypełniony wniosek.

Druki  wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, jak również wnioski na legitymacje i karty parkingowe można pobierać w Powiatowym Zespole w godzinach pracy Zespołu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 i w czwartek od godz. 08:00 do 15:30 lub na stronie internetowej.  

W celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności należy złożyć w Zespole wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej mogącej mieć istotne znaczenie przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności, np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacje lekarzy specjalistów oraz inne dokumenty medyczne. Należy również przedłożyć kserokopie orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenia o posiadanej grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza prowadzącego, powinno być złożone w ciągu 30 dni od daty wypełnienia. Zaświadczenie lekarskie jest ważne bowiem 30 dni od daty wydania.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Druki  wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia można pobierać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Metadane

Źródło informacji:Piotr Balon
Data utworzenia:2014-04-14 11:26:42
Wprowadził do systemu:Piotr Balon
Data wprowadzenia:2014-04-14 11:26:50
Opublikował:Piotr Balon
Data publikacji:2014-04-14 11:53:03
Ostatnia zmiana:2017-09-13 13:40:32
Ilość wyświetleń:1215