Zamknij okno Drukuj dokument

Wydział Finansowo- Księgowy

Wydziałem Finansowo-Księgowym kieruje Skarbnik Powiatu - Pani Ewa Pawłat, która jest jednocześnie głównym księgowym budżetu i odpowaida za jego realizację.

Telefon:

Tel. 0943729222, pokój 211.

Nadzór nad Wydziałem Finansowo-Księgowym sprawuje Starosta.

Do podstawowych zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy:

1. W zakresie planowania budżetowego, a  w szczególności:

1)        przygotowanie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu,

2)        przygotowanie projektów uchwał budżetowych wraz z objaśnieniami oraz przekazywanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych,

3)        opracowywanie układu wykonawczego budżetu Powiatu, w granicach kwot wynikających z uchwały budżetowej, przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek,

4)        opracowywanie planu finansowego Starostwa,

5)        opracowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu,

6)        przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie Powiatu,

7)        opracowywanie planów finansowych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

8)        kontrola i ocena sprawozdań finansowych podległych jednostek organizacyjnych,

9)        sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji budżetu Powiatu,

10)      opracowywanie okresowych analiz z realizacji budżetu Powiatu oraz wniosków
w tym zakresie,

11)      opracowywanie dla potrzeb organów nadzoru i kontroli informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania finansów Powiatu.

2. W zakresie  finansów  i rachunkowości , a  w szczególności:

1)  prowadzenie rachunkowości dla Starostwa i budżetu Powiatu (ewidencja syntetyczna              i analityczna),

2)         prowadzenie kont pozabilansowych dla budżetu Powiatu i Starostwa,

3)         zasilanie podległych jednostek w środki finansowe z budżetu Powiatu,

4)         sporządzanie przelewów,

5)         lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych (zakładanie lokat),

6)         prowadzenie ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych
w planie finansowym Starostwa,

7)         prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (wypłaty zasiłków rodzinnych, chorobowych i innych),

8)         prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

9)         wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach (Rp-7) do ZUS,

10)      wystawianie zaświadczeń o zarobkach na prośbę pracowników,

11)      sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego,

12)      prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw finansowo – pracowniczych,

13)      rozliczanie delegacji służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14)      prowadzenie ewidencji i windykacji należności Powiatu,

15)      prowadzenie obsługi księgowej:

      - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

      - Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

      - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

      - funduszy strukturalnych,

16) prowadzenie ewidencji finansowej środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa, majątku Powiatu niebędącego w użytkowaniu w podległych jednostkach oraz rozliczanie inwentaryzacji,

17)      prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, składnie deklaracji do Urzędu Skarbowego,

18)      sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń do PUP,

19)      opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w Starostwie,

20)      kontrola otrzymanych dotacji i subwencji, rozliczanie dotacji,

21)      rozliczanie dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu,

22)      sporządzanie sprawozdań z realizacji planów finansowych powiatowych funduszy celowych,

23)      sporządzanie bilansu jednostkowego Starostwa,

24)      sporządzanie bilansu łącznego (jednostki, Skarb Państwa itd.)

25)      sporządzanie bilansu skonsolidowanego,

26)      przygotowywanie dokumentacji związanej z procedurą zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisją obligacji,

27)      prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej wartości niematerialnych
i prawnych, środków trwałych i pozostałych środków w używaniu.

28)      współpraca w zakresie dochodów przekazywanych przez:

      - Ministerstwo Finansów – subwencja ogólna, udział w podatku PIT,

      - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – dotacje z budżetu państwa,

      - PFRON – dotacje celowe,

3. W zakresie zadań zleconych, a w szczególności:

1)        przygotowanie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu, w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej,

2)        przygotowanie projektów planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz przekazywanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych,

3)        opracowywanie układu wykonawczego budżetu Powiatu, w granicach kwot wynikających z uchwały budżetowej dla zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek,

4)        opracowywanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dochodów budżetu państwa realizowanych przez Powiat a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

5)        kontrola i ocena sprawozdań budżetowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

6)        sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

7)        przekazywanie środków finansowych dla jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz analiza ich wykorzystania,

8)        prowadzenie – we współpracy z Biurem Prawno - Organizacyjnym windykacji należności Skarbu Państwa.”

 

 

 Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-28 18:22:26
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-28 18:23:03
Ostatnia zmiana:2007-12-13 16:46:11
Ilość wyświetleń:4387