Zamknij okno Drukuj dokument

Wydział Architektury i Budownictwa


Funkcję    Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa sprawuje - Danuta Zdanowicz

Telefon:

Tel. 0943729260, pokój 120.

Wydział Architektury i Budownictwa nadzoruje bezpośrednio Wices
tarosta.

Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy:


1. wykonywanie zadań i obowiązków administracji architektoniczno-budowlanej, poprzez:

1)      nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w zakresie kompetencji starosty,

2)      wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach określonych ustawą
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz.U.z 2006r Nr 156, poz.1118 ze zmianami) w sprawach::

a)       udzielenia lub odmowy odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,

b)       nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego,

c)       udzielania pozwolenia na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego,

d)       wzywania do uzupełnienia zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,

e)       zgłaszania sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonania robót podlegających obowiązkowi zgłoszenia,

f)         nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu,

g)       zatwierdzenia projektu budowlanego,

h)       nakładania obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości,

i)         odmowy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę,

j)         zmiany pozwolenia na budowę,

k)       uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,

l)         wygaśnięcia pozwolenia na budowę,

m)     przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,

n)       nakładania obowiązku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

o)       rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub sąsiedniej nieruchomości,

3) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji
        o pozwoleniu na budowę.

4) wydawanie zaświadczeń:

a)       o samodzielnym lokalu,

b)       potwierdzających powierzchnię mieszkaniową dla potrzeb dodatków mieszkaniowych,

 

5) przekazywanie organom nadzoru budowlanego: kopii ostatecznych decyzji
         o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii

         ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym

         projektem, kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa

          budowlanego,

6) przygotowywanie oraz wydawanie dziennika budowy,

7) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

8)przyjmowanie zgłoszeń budów nie wymagających pozwolenia na budowę,

9)przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek obiektów budowlanych,

10 przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,

11)prowadzenie rejestrów pozwoleń na budowę oraz dzienników budowy,

12) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach załatwianych na podstawie art. 29 ust. 

      1 pkt 12 oraz art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2.                  wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w zakresie administracji architektoniczno-

     budowlanej, z wyjątkiem obiektów i robót budowlanych wymienionych w art. 82 ust. 2 ustawy z

    dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane,

3.                  kontrola posiadania, przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
     w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

4.                  przekazywanie organowi wyższego stopnia uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków
o pozwolenie na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę,

5.                  przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów
o nieprawidłowościach, stwierdzonych przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektu budowlanego,

6.                  uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych oraz udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

7.                  wznawianie lub wszczynanie z urzędu postępowania w przypadku ustalenia przez organ nadzoru budowlanego, że zachodzą ku temu uzasadniające okoliczności,

8.                  przyjmowanie i przechowywanie miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego,

9.                  wykonywanie bieżących czynności i prowadzenie spraw, a w szczególności przygotowywanie analiz oraz projektów dokumentów, przedsięwzięć i decyzji związanych z realizacją przez zarząd powiatu kompetencji w zakresie architektoniczno-budowlanym,

10.               prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,

11.                prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

12. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji  związanych z drogami publicznymi wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr  80 poz. 721 ze zmianami) – w zakresie określonym przez Starostę.

  

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-28 18:29:25
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-28 18:30:08
Ostatnia zmiana:2012-01-23 13:15:46
Ilość wyświetleń:11297