Zamknij okno Drukuj dokument

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  kieruje i nadzoruje jego pracę   Pani Magdalena Łosiewicz

Telefon:

0 94 3729275, pokój 105.
 

Do podstawowych zadań Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy:


1.        w zakresie gospodarki wodnej:

1)       ustalanie linii brzegu dla wód,

2)       ustanawianie stref ochronnych ujęć wód obejmujących wyłącznie teren ochrony bezpośredniej oraz stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,

3)       wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej,

4)       ustalanie zakresów i terminów wykonywania obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

5)       nadzór nad działalnością spółek wodnych,

6 )   ustalanie wysokości odszkodowań za szkody będące następstwem pozwoleń wodnoprawnych.

 

2.        w zakresie zagospodarowania odpadów należy, w szczególności:    

1)      wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

2)       wydawanie zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

3)      wydawanie zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów,

4)      prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

5)      zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,

6)      wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego części.

 

3.  w zakresie ochrony środowiska, przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych  należy, w szczególności:

1)            wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

2)            wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

3)             zobowiązanie prowadzącego instalację do sporządzenia w określonych przypadkach przeglądu ekologicznego,

4)            opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska,

5)            wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

6)            wyłączanie gruntów z użytkowania rolniczego,

7)            wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,

8)             przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

9)             zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach, danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (BIP, Ekoportal),

10)        przygotowywanie opinii do projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza,

11)        wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,

12)        wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

        13)    prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 

4. w zakresie geologii i górnictwa należy, w szczególności:

1)      udzielanie i stwierdzanie wygaśnięcia koncesji na wydobycie kopalin ze złóż,

2)      zatwierdzanie projektów prac geologicznych,

3)      działanie w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej, jeżeli nie zostały one zastrzeżone dla marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska.

4)      zatwierdzanie dokumentacji geologicznej,

5)      przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

6)      udostępniania informacji geologicznej, zgromadzonej w powiatowym archiwum geologicznym,

 

5. w zakresie spraw obywatelskich należy, w szczególności:

1)      przyznawanie w drodze decyzji administracyjnej pomocy na częściowe pokrycie, poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      wypłacanie kwot stanowiących równowartość pomocy przyznanej repatriantowi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Starostę,

3)      wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,

4)      przewóz, na wniosek właściwego organu, zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze Powiatu - do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-28 18:45:03
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-28 18:45:08
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-28 18:46:22
Ostatnia zmiana:2015-08-10 13:24:11
Ilość wyświetleń:6653