Zamknij okno Drukuj dokument

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju

Funkcję dyrektora Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy  i Rozwoju  sprawuje - Katarzyna Oleś

Telefon:

Tel. 0943729253, pokój 15.

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju  nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju   prowadzi działania na rzecz rozwoju Powiatu, prace związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy krajowych i zagranicznych oraz współpracę z
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, związkami, urzędami i mediami.

Należą do niego w szczególności zadania:

1.W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich:
     1)  konsultowanie oraz monitorowanie zapisów programów operacyjnych    umożliwiających pozyskiwanie środków z funduszy unijnych oraz innych zagranicznych    i  krajowych programów pomocowych na 

          realizację zadań statutowych Powiatu,

     2)  przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie we współpracy z wydziałami   merytorycznymi projektów finansowanych z ww. źródeł,
     3)  nadzorowanie i koordynacja  projektów realizowanych w partnerstwie z innymi
  podmiotami,

4)    współpraca z innymi podmiotami i  jednostkami samorządu terytorialnego w   zakresie wspólnego realizowania  zadań dofinansowywanych z funduszy  zewnętrznych,

5)  upowszechnianie informacji dotyczących możliwości wykorzystania środków   pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;

     6)  tworzenie we współpracy z wydziałami merytorycznymi wykazu przedsięwzięć  dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w danym roku budżetowym,
     7)  informowanie mieszkańców Powiatu o przedsięwzięciach zrealizowanych z funduszy
 zewnętrznych,

     8)  upowszechnianie informacji  o realizowanych inwestycjach i podejmowanych   przedsięwzięciach  podnoszących  jakość świadczonych w Powiecie usług społecznych;


2. W zakresie promocji, współpracy zagranicznej  i public relations:   

1)     obsługa działalności Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich    funkcji ,w tym, zapewnienie obsługi prasowej Rady, Zarządu i Starosty, oraz spotkań i wizyt oficjalnych;

2)     współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o polityce, działalności i zamierzeniach Powiatu, Zarządu i Starosty;

3)     prezentowanie, wyjaśnianiem i uzasadnianiem działań organów Powiatu  w środkach  masowego przekazu oraz prezentowanie przekazu stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania;

4)     współpraca z lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach powiatu szczecineckiego,

5)     bieżące analizowanie informacji i publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,

6)     przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi podmiotami materiałów informacyjnych z zakresu merytorycznego działania wydziału,

7)     współuczestniczenie w redagowaniu i aktualizowaniu strony internetowej Starostwa,

8)     kreowanie wizerunku Powiatu;

9)     inicjowaniem, opracowywaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjno –   informacyjnych  o Powiecie;

10) planowaniem i organizacją imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów,  targów i wystaw;

11) promocją Powiatu z wykorzystaniem mediów elektronicznych i społecznościowych;,

12) współpracą z gminami i organizacjami w zakresie promocji Powiatu;

13) koordynowaniem współpracy zagranicznej Powiatu;

14) prowadzenie kroniki Powiatu.
 

3.  W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami:

1)    koordynacja współpracy i utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2)    zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom zadań w zakresie kompetencji wydziału oraz kontrola i ocena ich realizacji pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych;

3)    przygotowywanie i realizacja programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi;

4)    konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów: programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej;

5)    prowadzenie spraw związanych z przynależnością Powiatu do związków, stowarzyszeń i innych organizacji,

6)    wydawanie pozwoleń w drodze decyzji administracyjnej na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

7)    sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji w zakresie wynikającym z przepisów ustawy  Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o fundacjach.

 

4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia:

     1)  współpraca z podmiotami leczniczymi i przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych z    terenu Powiatu w zakresie problematyki zdrowia publicznego,

     2)  opracowywanie, realizowanie i ocenianie efektów programów zdrowotnych   kierowanych do mieszkańców Powiatu oraz  przekazywaniem marszałkowi 

          województwa informacji o realizowanych na terenie Powiatu  programach zdrowotnych;
     3) ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,
     4)  dostarczanie na pisemne żądanie wojewody informacji niezbędnych do sporządzania 
projektu aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu ratownictwa medycznego  

         oraz  opiniowaniem jego aktualizacji,
   

5.    W zakresie spraw obywatelskich:

    1)  wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej ze środków budżetu państwa repatriantom z terenów azjatyckich byłego ZSRR na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i adaptacją lokalu

     mieszkalnego w miejscu osiedlania się,

   2)  wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy finansowej z budżetu państwa repatriantom spoza terenów azjatyckich byłego ZSRR na czę­ ściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub

     adaptacją lokalu mieszkalnego,

  3) wypłata równowartości udzielonej pomocy repatriantom przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców oraz przez Starostę,

  4) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.

 

 

 

6. Wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek komunalnych, w których Powiat Szczecinecki posiada udziały,  m.in. w zakresie

- monitorowanie ich działalności, składania raportów, analiz i sprawozdawczości,

- ewidencjonowanie ilościowego środków trwałych i wyposażenia  będącego

   własnością Powiatu i przekazywanego  powiatowym spółkom komunalnym do

   użytkowania na podstawie umów lub PT oraz prowadzenia dokumentacji  w tej

  sprawie.

 

7.    Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, do zadań którego należy, w szczególności:

a)        informowanie o możliwościach pozyskania środków z Funduszy Europejskich dla wszystkich osób / instytucji zainteresowanych,

b)       udzielanie informacji na etapie ubiegania się o dotację, realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich,

c)        informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,

d)       informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

e)        udzielanie informacji o Funduszach Europejskich podczas indywidualnych konsultacji u klienta,

f)        organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń warsztatów,

g)       organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych,

h)       przekazywanie aktualności o działaniach LPI oraz aktualnych danych kontaktowych do GPI,

i)         dystrybucję i magazynowanie materiałów informacyjnych,

j)         współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji działań,

k)       współpracę z innymi sieciami informacyjnymi o Funduszach Europejskich,

l)         uczestnictwo w imprezach regionalnych organizowanych w podregionie,

m)     udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, MIR, Centrum Projektów Europejskich.


7.

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-29 07:12:42
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-29 07:12:45
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-29 07:57:34
Ostatnia zmiana:2015-08-10 14:15:38
Ilość wyświetleń:4073