Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

1.        Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji. (druk wniosku do pobrania)

2.        Statut (zaparafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie przez wszystkich członków komitetu założycielskiego lub władze stowarzyszenia) zawierający następujące elementy:

-   nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji
i instytucji,

-   teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

-   cele i sposoby ich realizacji,

-   sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

-   władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

-   możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,

-   sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia,

-   sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

-   zasady dokonywania zmian statutu,

-   sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

3.        Protokół z zebrania założycielskiego (wzór do pobrania) wraz z uchwałami:

- uchwała o powołaniu stowarzyszenia (wzór do pobrania),

- uchwała o przyjęciu statutu stowarzyszenia  (wzór do pobrania),

- uchwała o wyborze komitetu założycielskiego (wzór do pobrania).

4.        Lista obecności na zebraniu założycielskim. (wzór do pobrania)

5.        Lista założycieli (co najmniej 7 osób będących obywatelami polskimi, pełnoletnich, nie pozbawionych praw publicznych), zawierająca: imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy. (wzór do pobrania)

6.        Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł.

7.        Jeżeli na zebraniu założycielskim dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej to dodatkowo należy złożyć wniosek o wpisanie do ewidencji składu zarządu i komisji rewizyjnej (druk do pobrania) wraz oraz uchwały:

- w sprawie wyboru zarządu (wzór do pobrania)

- w sprawie wyboru komisji rewizyjnej (wzór do pobrania).

Protokół i uchwały muszą być podpisane przez przewodniczącego i protokolanta (sekretarza) zebrania założycielskiego.

 

            Jeżeli na zebraniu założycielskim nie wybrano władz to klub sportowy w ciągu 30 dni od wydania decyzji o wpisie do ewidencji zwołuję walne zebranie członków klubu w celu wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. W terminie 14 dni od dokonania wyboru władz składa wniosek o wpis do ewidencji składu zarządu i komisji rewizyjnej wraz z protokołem i listą obecności z walnego zebrania członków oraz uchwałami, które potwierdzają wybór władz. Wniosek w takim przypadku podpisują osoby upoważnione, zgodnie z zapisami statutu.   

 

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 7:00 do 15:00, w czwartek od godz. 8:00 do 16:00.

Odbiór decyzji może nastąpić listownie lub osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szczecinku – pokój nr 9, tel. 94 372 92 27.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł, którą można uiścić:

-  gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Szczecinku lub Urzędu Miasta Szczecinek

-  przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Szczecinek: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie oddział w Szczecinku  98 8566 1042 0001 2250 2000 0001

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Informacje dodatkowe:

1.      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieusunięcie braków w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2.      Klub sportowy wpisany do w/w ewidencji zobowiązany jest złożyć do Starosty Szczecineckiego wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany następujących danych:

a)      nazwa, siedziba, adres klubu sportowego;

b)      imiona, nazwiska, funkcje osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej;

c)      zmiana statutu;

d)     dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;

e)      cele działania;

f)       teren działania.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – pokój nr 9, tel. 94 372 92 27

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

2.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

3.      Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

4.      Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449)

5.      Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.)

Załączniki

Lista obecności wzór (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista Założycieli wzór (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wpis do ewidencji (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wpis składu zarządu (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór protokolu z zebrania (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór uchwały o przyjęciu statutu (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Makselon
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Makselon
Data wprowadzenia:2016-07-07 09:21:59
Opublikował:Anna Makselon
Data publikacji:2016-07-07 09:24:31
Ostatnia zmiana:2018-06-20 08:16:03
Ilość wyświetleń:1003
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij